Policjanci wobec przemocy w rodzinie - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SP Słupsk

Policjanci wobec przemocy w rodzinie

Rozmowy z ofiarami, które doświadczyły przemocy, konsultacje z wolontariuszami, którzy pomagają sprawcom - to jedne z elementów szkolenia dla policjantów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W słupskiej Szkole Policji podczas tego rodzaju szkoleń policjanci mają okazję spojrzeć na zjawisko przemocy z bardzo wielu perspektyw. Osoby spoza policji podkreślają bardzo istotną rolę tego rodzaju działań.

Uczestnicy szkoleń, które prowadzone są w słupskiej Szkole Policji, poznają między innymi instytucje poza policyjne zajmujące się przemocą w rodzinie oraz zakres pomocy, jakiej można od nich oczekiwać. Kurs przygotowuje również policjantów do przekazywania nabytej wiedzy swoim kolegom z jednostek terenowych, w których na co dzień pełnią służbę.
Aby powiązać teorię z praktyką, prowadzący zajęcia, w miarę możliwości, zapraszają do udziału przedstawicieli jednostek opieki społecznej, które w swojej codziennej pracy stykają się z przypadkami przemocy.

W ramach kursu słuchacze odwiedzają między innymi Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie uczestniczą w spotkaniu z trenerami zajmującymi się terapią dla sprawcy przemocy w rodzinie - Żanetą Dębicką i Arturem Kowalewskim. Ośrodek znajduje się w jednym budynku razem z izbą wytrzeźwień, co daje policjantom mozliwość zdobycia dodatkowej wiedzy.

 

O pomocy sprawcom mówią: Żaneta Dębicka i Artur Kowalewski


O pomocy sprawcom mówią: Żaneta Dębicka i Artur Kowalewski
Ładowanie odtwarzacza...

 

W ramach szkolenia policjanci uczą się, jak prawidłowo przeprowadzić analizę zjawiska przemocy w oparciu o dokumenty i bazy danych używane w Policji. Każdy absolwent kursu nabywa też niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające sporządzić analizę zachowań przemocowych, zawierającą przyczyny, problemy i sposób ich rozwiązania. W ramach tej analizy policjanci ustalają, kto i w jakim zakresie będzie realizował działania prewencyjne.
Ważnym elementem szkolenia jest też spotkanie w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie "TAMA". Policjanci mają tam również możliwość rozmowy z osobami - ofiarami przemocy, które opowiadają o swoich doświadczeniach, a także oczekiwaniach wobec policjantów.

 

O tematach poruszanych podczas spotkania mówi przedstawicielka „Tamy”


O tematach poruszanych podczas spotkania mówi przedstawicielka „Tamy”
Ładowanie odtwarzacza...

 

Po zakończeniu analizy przychodzi czas na działanie. Uczestnicy kursu poznają charakter pracy koordynatora poszczególnych etapów działań w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Po zakończeniu każdego etapu działań naprawczych uczestnik kursu musi ocenić, czy wynikające z przeprowadzonej analizy podjęte działania przyniosły oczekiwany skutek.

Zatrzymanie przemocy w rodzinie jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego udzielenia pomocy ofiarom przemocy. W przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie policjant ma do odegrania niezmiernie ważną rolę. Ważnym aspektem działań Policji jest dostrzeżenie problemu, potraktowanie go jako groźnego źródła cierpienia, zagrożenia i dysfunkcji – człowieka, rodziny, społeczeństwa.
Jednym z warunków skutecznej interwencji jest wiedza dotycząca mechanizmów leżących u podstaw działania ofiary, zachowania się sprawcy jak również czynników wpływających na postawy i działania policjantów w obliczu przemocy takich jak ich własne przekonania na temat zjawiska, doświadczenia, stereotypy.

Podczas interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie obowiązkiem policjanta jest uruchomienie procedury Niebieska Karta, która aktywizuje ustawowo zobowiązane podmioty do podjęcia działań na rzecz zwiększenie bezpieczeństwa ofiar, zdolności do samoobrony. Sama interwencja przerywająca doraźnie sytuację przemocy nie zawsze rozwiąże problem jej istnienia.
Jednak wiele może zależeć od sposobu jej przeprowadzenia, od tego, jaką wiedzę na temat zjawiska ma policjant, jak będzie rozmawiał z ofiarą i ze sprawcą, jak trafnie i dokładnie sporządzi opis sytuacji przemocy.
 

  • Zajęcia w Szkole Policji
  • Zajęcia w Szkole Policji
  • Zajęcia w Szkole Policji
  • Wizyta w SORPA
  • Wizyta w SORPA
  • Rozmowa z ofiarą przemocy - "Tama"
Powrót na górę strony