Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Gdańsk

Policjanci na Szczycie antyterrorystycznym "The Terrorist Maze"

Data publikacji 13.09.2017

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski wraz z przedstawicielem wydziału prewencji gdańskiej komendy uczestniczy w trwającym od 11 do 14 września br. 17. Szczycie anyterrorystycznym “The Terrorist Maze” w Herclijji w Izraelu. W konferencji biorą udział przedstawiciele służb, uczelni i sektora prywatnego z całego świata.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski w dniach od 11 do 14 września br. bierze udział w 17. Szczycie anyterrorystycznym “The Terrorist Maze” w Herclijji w Izraelu. Polską Policję na konferencji reprezentują również funkcjonariusze z KGP oraz KWP z siedzibą w Radomiu. Gospodarzem przedsięwzięcia jest International Institute for Counter-Terrorism (ICT), który razem z KWP w Gdańsku bierze udział w projekcie “Przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej narracji dla radykalizmu " – TRIVALENT (“Terrorism PReventIon Via RAdicaLisation CountEr-NarraTive”). Projekt TRIVALENT jest pierwszym przedsięwzięciem KWP w Gdańsku realizowanym w ramach unijnego Programu Horyzont 2020, zajmującego się finansowaniem badań i innowacji. Wydarzenie w Herclijji jest więc także okazją do spotkania członków konsorcjum projektowego, podsumowania dotychczasowych działań i zaplanowania przyszłych przedsięwzięć.

1 maja 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu zakładającego zrozumienie przyczyn radykalnych postaw poprzez wypracowanie właściwych strategii i rozwiązań praktycznych zmierzających do ograniczenia zjawiska terroryzmu.

Liderem projektu jest Universita degli Studi Roma Tre w Rzymie. W skład konsorcjum partnerskiego wchodzi 21 intytucji, w tym jednostki Policji z Belgii, Albanii, Polski (oprócz KWP w Gdańsku - KGP i KWP z siedzibą w Radomiu), jednostka penitencjarna z Portugalii, uczelnie z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest zebranie działań prewencyjnych i ochronnych, które stworzyłyby ogólnodostępną politykę zdolną do stworzenia sposobów i środków alternatywnych scenariuszy i narracji, łącznie z międzykulturowym dialogiem i metodami interwencji. Mogłyby one zostać użyte w kontekście różnych instytucji i społeczności w celu udoskonalenia umiejętności zawodowych zaangażowanych operatorów oraz wspierania ich zadań na bazie większej świadomości prowadzonych działań. Komórką KWP w Gdańsku zaangażowaną w działania projektowe jest Wydział Prewencji, którego przedstawicielka, asp. sztab. Iwona Glińska w czerwcu br. wzięła udział w spotkaniu inicjującym projekt w Rzymie.

(KWP w Gdańsku / mw)

Powrót na górę strony