Aktualności

Policja.pl

WARSZTATY SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW POPEŁNIONYCH Z POBUDEK RASISTOWSKICH I KSENOFOBICZNYCH

Data publikacji 15.10.2018

W dniach 26–28 września 2018 r.  w Ośrodku Szkoleniowo–Wypoczynkowym „Kaper” w Juracie odbyły się warsztaty szkoleniowe pn. „Zwalczanie przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Biura Kryminalnego KGP.

Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności policjantów komórek dochodzeniowo–śledczych służby kryminalnej, realizujących czynności w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych na tle nienawiści.

W warsztatach uczestniczyli: insp. Grzegorz NAPIÓRKOWSKI – Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP, Sędzia Paweł KACZOR i Sędzia Piotr CHARKIEWICZ z Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokurator Zbigniew WIERZBOWSKI z Prokuratury Krajowej, Pan Marcin SOŚNIAK z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, mjr Arkadiusz KARWIZE z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mł. insp. Gerard BAH – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach do spraw Ochrony Praw Człowieka, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Pani Agnieszka DĄBROWIECKA z Amnesty International, Pan Tomasz PLASZCZYK i Pan Jacek MAZURCZAK z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, oraz nadkom. Magdalena KROLL – koordynator krajowy do zwalczania przestępstw z nienawiści.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zostali między innymi zapoznani z działaniami jakie podejmuje prokuratura w zakresie ścigania przestępstw z nienawiści oraz ze skalą zjawiska czynów popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości omówili znamiona czynów zabronionych motywowanych uprzedzeniami rasowymi,  wyznaniowymi, narodowymi i etnicznymi oraz wybrane aspekty praktyki orzeczniczej w postępowaniach dotyczących przestępstw z nienawiści. Znaczną cześć warsztatów poświęcono na ćwiczenia praktyczne związane z analizowaniem kazusów, dotyczących zdarzeń motywowanych nienawiścią.

Drugiego dnia spotkania zaprezentowano słuchaczom informacje w obszarze różnic kulturowych i religijnych, które mogą wpływać na czynności służbowe Policji. Ponadto zwrócono uwagę na stereotypy i uprzedzenia, które mogą determinować życie osób z grupy dyskryminowanej. Dodatkowo przedstawiono dobre praktyki w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełnione na tle nienawiści. Przybliżono również działalność środowisk neofaszystowskich i anarchistycznych na terenie RP. Ważną częścią warsztatów było omówienie poprawnego zabezpieczania dowodów cyfrowych przy przestępstwach z nienawiści. 

Ostatni dzień warsztatów poświęcono na przedstawienie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz regulacji międzynarodowych i konstytucyjnych, odnoszących się do mowy nienawiści i wolności słowa. Omówiono również przestępstwa z nienawiści z perspektywy osób ich doświadczających oraz organizacji społecznych.

Żywa dyskusja, która wywiązała się na zakończenie warsztatów stanowić może potwierdzenie, iż tego typu szkolenia są ważną platformą wymiany doświadczeń w kwestii prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa z nienawiści.

Powrót na górę strony
Polska Policja