Aktualności

Policja.pl

Narada służbowa Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji dotycząca zapobiegania i wykrywania przestępstw popełnionych na tle nienawiści

Data publikacji 05.11.2018

W dniach 16–18 października 2018 r. w Supraślu odbyła się narada służbowa z koordynatorami z komend wojewódzkich/Komendy Stołecznej Policji monitorującymi przestępstwa popełnione na tle nienawiści zorganizowana przez Wydział Dochodzeniowo–Śledczy Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

W spotkaniu udział wzięli: nadkom. Piotr JANIK – Dyrektor Biura Kryminalnego KGP, nadkom. dr Michał BIAŁĘCKI – Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego Biura Kryminalnego KGP, Barbara CHMIELEWSKA – przedstawicielka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sędzia Piotr CHARKIEWICZ – przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokurator Agnieszka GOŹDZIK i Prokurator Zbigniew WIERZBOWSKI – przedstawiciele Prokuratury Krajowej, mł. insp. Krzysztof ŁASZKIEWICZ – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, kom. Paweł DERWISZ – ekspert Wydziału Rozpoznania Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz nadkom. Magdalena KROLL – ekspert Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego Biura Kryminalnego KGP.

Naradę rozpoczął Dyrektor Biura Kryminalnego KGP nadkom. Piotr JANIK, który omówił inicjatywy i efekty podejmowanych działań w obszarze zwalczania przestępstw z nienawiści. Podziękował koordynatorom za ich dotychczasową pracę i zaangażowanie w zakresie monitorowania przedmiotowej kategorii przestępczości. 

 W trakcie przedsięwzięcia zaprezentowano i omówiono między innymi rekomendacje Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz Agencji Praw Podstawowych UE (FRA) w kwestiach związanych z rejestrowaniem i gromadzeniem danych dotyczących przestępstw motywowanych nienawiścią. Przedstawiono wskaźniki uprzedzeń, czyli fakty wskazujące na potencjalną motywację sprawcy opartą na uprzedzeniach oraz zalecenia w zakresie rozpoznania tego rodzaju czynów. Streszczone zostały również wyniki prowadzonych postępowań – przygotowawczych, dotyczących przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych według danych gromadzonych przez Prokuraturę Krajową.

Niezwykle istotnym elementem spotkania był panel, dotyczący funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w trakcie, którego uczestnicy mieli możliwość pogłębiania praktycznej wiedzy na temat procedowania skargi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Przybliżone również zostało orzecznictwo w obszarze wolności słowa i dyskryminacji. Ponadto uczestnicy zapoznali się z procedurą obowiązującą w Trybunale, z prawami mniejszości narodowych oraz sprawami prowadzonymi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Ponadto w trakcie narady dyskutowano również o sprawach dotyczących mowy nienawiści ujawnionej w sieci Internet i o sposobach zabezpieczania dowodów cyfrowych. Jednym z głównych punktów narady był temat związany z rolą biegłego w postępowaniach przygotowawczych, dotyczących przedmiotowej kategorii przestępczości.

Ważnym dopełnieniem organizowanego przedsięwzięcia były warsztaty interaktywne na terenie meczetu, mizaru oraz Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach. Podczas zajęć zaprezentowano między innymi podstawowe cechy charakterystyczne dla wspólnoty muzułmańskiej zamieszkującej teren Podlasia oraz dogmaty wiary i filary islamu. Omówiono różnice kulturowe między społeczeństwem europejskim, a cudzoziemcami z krajów muzułmańskich. Poruszono też aspekty przynależności do mniejszości tatarów polskich w obcym dla siebie środowisku kulturowym.

Narada była okazją do wielu inspiracji, wymiany doświadczeń i niekończących się rozmów w gronie praktyków w obszarze prowadzenia postępowań przygotowawczych o czyny popełnione z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych. Dodatkowo stanowiła płaszczyznę wymiany praktycznych informacji i wskazówek, dotyczących przedmiotowej kategorii przestępczości. Pozytywnym aspektem spotkania była możliwość zapoznania się z problematyką społeczności tatarskiej oraz zagadnieniami poświęconymi islamowi i kulturze polskich Tatarów na Podlasiu.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja