Zespół Wspomagający - Wydziały - Policja.pl

Zespół Wspomagający

Radca: podinsp. Beata SZADKOWSKA
tel. + 48 22 60 119 98
fax + 48 22 60 134 73

e-mail: zwblp@policja.gov.pl

 

Do zadań Zespołu Wspomagającego należy w szczególności:

 1. sporządzanie zbiorczych opracowań analitycznych, materiałów oraz sprawozdań, w tym priorytetów ujętych w Planie Działalności Komendy Głównej Policji, pozostających we właściwości biura;
 2. przygotowywanie priorytetowych zadań biura, współuczestniczenie w procesie tworzenia Priorytetów Komendanta Głównego Policji oraz dokonywanie bieżącej oceny stopnia ich wykonania;
 3. sporządzanie opracowań analitycznych i sprawozdawczych stanowiących kompleksowe stanowisko biura w sprawach dotyczących jego funkcjonowania;
 4. projektowanie struktury organizacyjnej biura oraz opracowywanie regulacji prawnych w tym zakresie;
 5. koordynowanie działań z zakresu organizacji i realizacji w biurze przedsięwzięć szkoleniowych w obszarze doskonalenia zawodowego, szkoleń okresowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, a także realizacji programu wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowych projektów szkoleniowych;
 6. koordynowanie działań dotyczących przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, będących we właściwości biura;
 7. koordynowanie zadań związanych z zabezpieczeniem logistycznym, realizowanych w ramach zapewniania porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych;
 8. prowadzenie  działań  związanych  z  przygotowywaniem  policyjnych  targów i  konferencji  logistycznych,  we  współpracy  z  operatorem targowym;
 9. obsługa organizacyjno-etatowa, szkoleniowa i kancelaryjno-biurowa biura, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji;
 10. koordynowanie zadań z zakresu służby przygotowawczej w służbie cywilnej;
 11. prowadzenie gospodarki sprzętem, wyposażeniem i materiałami kwaterunkowo-biurowymi, techniki policyjnej oraz informatycznymi, będącymi w użytkowaniu pracowników i policjantów biura oraz prowadzenie ewidencji pomocniczej w tym zakresie;
 12. obsługa kancelaryjno-biurowa podmiotów kontrolujących wykonanie zadań, będących we właściwości biura, w tym prowadzenie książki kontroli biura;
 13. prowadzenie rejestrów aktów prawnych dyrektora biura oraz zbioru upoważnień i pełnomocnictw Komendanta Głównego Policji do wykonywania w jego imieniu określonych czynności;
 14. zapewnianie obsługi pracowników i policjantów biura w zakresie stempli, pieczęci i referentek, w tym prowadzenie ich ewidencji;
 15. zapewnianie obsługi przedsięwzięć organizowanych przez kierownictwo biura, takich jak: narady, uroczystości, spotkania służbowe i okolicznościowe;
 16. przygotowywanie i aktualizacja informacji przekazywanych do zamieszczenia w serwisie internetowym „policja.pl” i na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej, pozostających w zakresie zadań biura;
 17. zapewnianie obsługi teleinformatycznej pracowników i policjantów biura, we współpracy z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji;
 18. prowadzenie ewidencji upoważnień policjantów i pracowników biura do dostępu do danych osobowych gromadzonych w module Kadra Systemu Wspomagania Obsługi Policji.
Powrót na górę strony