Wydział Administracyjno-Gospodarczy KGP

Zespół do spraw Planowania, Analiz i Rozliczeń

Zespół do spraw Planowania, Analiz i Rozliczeń realizuje zadania obejmujące w szczególności:

  1. opracowywanie projektu limitu finansowego wydziału i planu rzeczowo-finansowego wydziału, a także monitorowanie oraz sporządzanie materiałów z realizacji i zaangażowania zatwierdzonego limitu finansowego oraz stosownych korekt w tym zakresie;
  2. sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do realizacji zadań wydziału w kolejnych miesiącach roku budżetowego oraz dokonywanie weryfikacji w tym zakresie;
  3. prowadzenie rejestru zamówień, zleceń oraz ewidencji umów i wydatków będących we właściwości wydziału;
  4. monitorowanie zwolnień zabezpieczeń należytego wykonania umów będących we właściwości wydziału;
  5. sprawdzanie dokumentów  finansowo-księgowych pod względem merytorycznym oraz w formie kontroli następczej dowodów księgowych będących we właściwości wydziału;
  6. prowadzenie bieżących analiz zgodności realizowanych zadań z planem rzeczowo-finansowym i planem zamówień publicznych, a także dokonywanie cyklicznych uzgodnień wydatków finansowych z wydrukami analitycznymi przekazywanymi przez Biuro Finansów Komendy Głównej Policji;
  7. sporządzanie zestawienia planowanych zakupów będących we właściwości wydziału oraz jego aktualizacja do planu zamówień publicznych;
  8. sporządzanie informacji, sprawozdań oraz analiz z zakresu działania wydziału;
  9. analizowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie gospodarki pomieszczeniami służbowymi pozostającymi w dyspozycji komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.
Powrót na górę strony