Zespół Wspomagający

Rozmiar tekstu: A A A

Zespół Wspomagający realizuje zadania obejmujące w szczególności:

 1. obsługę kancelaryjno-biurową, organizacyjno-etatową i szkoleniową biura, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji;
 2. projektowanie struktury organizacyjnej biura oraz sporządzanie niezbędnych w tym zakresie regulacji wewnętrznych;
 3. przygotowywanie zadań priorytetowych biura, współuczestniczenie w procesie tworzenia Priorytetów Komendanta Głównego Policji oraz dokonywanie bieżącej oceny stopnia ich wykonania;
 4. sporządzanie opracowań analitycznych i sprawozdawczych stanowiących kompleksowe stanowisko biura (w sytuacji przedsięwzięć wymagających współdziałania kilku komórek organizacyjnych biura) w sprawach dotyczących jego funkcjonowania;
 5. koordynowanie zagadnień dotyczących zakresu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków będących we właściwości biura;
 6. koordynowanie działań z zakresu organizacji i realizacji w biurze przedsięwzięć szkoleniowych w obszarze doskonalenia zawodowego, szkoleń okresowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także realizacji programu wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowych projektów szkoleniowych;
 7. koordynację zagadnień z zakresu służby przygotowawczej w służbie cywilnej;
 8. prowadzenie gospodarki sprzętem, wyposażeniem i materiałami kwaterunkowo- biurowymi oraz informatycznymi, będącymi w użytkowaniu pracowników i policjantów biura, oraz prowadzenie ewidencji pomocniczej z tego zakresu;
 9. obsługę kancelaryjno-biurową podmiotów kontrolujących wykonanie zadań, będących we właściwości merytorycznej biura, w tym prowadzenie Książki kontroli Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji;
 10. prowadzenie rejestrów aktów prawnych dyrektora biura oraz zbioru upoważnień i pełnomocnictw Komendanta Głównego Policji do wykonywania w jego imieniu określonych czynności;
 11. zapewnienie obsługi pracowników i policjantów biura w zakresie stempli, pieczęci       i referentek w tym prowadzenie ich ewidencji;
 12. zapewnienie obsługi przedsięwzięć (narad, uroczystości, spotkań służbowych i okolicznościowych) organizowanych przez kierownictwo biura;
 13. organizowanie promocji biura, w tym prowadzenie podstrony internetowej i bieżące jej aktualizowanie;
 14. koordynację zadań, będących we właściwości rzeczowej biura, związanych z zabezpieczeniem logistycznym, realizowanych w ramach zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych;
 15. zapewnienie obsługi teleinformatycznej pracowników i policjantów biura we współpracy z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji,
 16. prowadzenie ewidencji upoważnień do dostępu do danych osobowych gromadzonych w module Kadra Systemu Wspomagania Obsługi Policji, policjantów i pracowników Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji.

Ocena tekstu:

Ocena: 0/5 (0)

Tagi:

Poleć artykuł:

Kategorie: