Zadania - Zespół Wspomagający - Policja.pl

Zespół Wspomagający

Zespół Wspomagający realizuje zadania obejmujące w szczególności:

 1. sporządanie zbiorczych opracowań analitycznych, materiałów oraz sprawzdań, w tym priorytetów ujętych w Planie Działalności Komendy Głównej Policji, pozostających we właściwości biura;
 2. przygotowywanie priorytetów zadań biura, współuczestniczenie w procesie tworzenia Priorytetów Komendanta Głównego Policji oraz dokonywanie bieżącej oceny stopnia ich wykonania;
 3. sporządzanie opracowań analitycznych i sprawzdawczych stanowiących kompleksowe stanowisko biura w sprawach dotyczących jego funkcjonowania;
 4. projektowanie struktury organizacyjnej biura oraz opracowywanie regulacji prawnych w tym zakresie;
 5. koordynowanie działań z zakresu organizacji i realizacji w biurze przedsięwzięć szkoleniowych w obszarze doskonalenia zawodowego, szkoleń okresowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny słuzby i pracy, a także realizacji programu wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowych projektów szkoleniowych;
 6. koordynowanie działań dotyczących przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, będących we właściwości biura;
 7. koordynowanie zadań związanych z zabezpieczeniem logistycznym, realizowanych w ramach zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanychzgromadzeń publicznych;
 8. prowadzenie działań związanych z przygotowywaniem policyjnych targów i konferencji logistycznych, we współpracy z operatorem targowym;
 9. obsługa organizacyjno-etatowa, szkoleniowa i kancelaryjno-biurowa biura, we współpracy z własciwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji;
 10. koordynowanie zadań z zakresu służby przygotowawczej w słuzbie cywilnej;
 11. prowadzenie gospodarki sprzętem, wyposażeniem i materiałami kwaterunkowo-biurowymi, techniki policyjnej oraz informatycznymi, będącymi w użytkowaniu pracowników i policjantów biura oraz prowadzenie ewidencji pomocniczej w tym zakresie;
 12. obsługa kancelaryjno-biurowa podmiotów kontrolujących wykonanie zadań, będących we własciwości biura, w tym prowadzenie książki kontroli biura;
 13. prowadzenie rejestrów aktów prawnych dyrektora biura oraz zbioru upoważnień i pełnomocnictw Komendanta Głównego Policji do wykonywania w jego imieniu określonych czynności;
 14. zapewnienie obsługi pracowników i policjantów biura w zakresie stempli, pieczęci i referentek w tym prowadzenie ich ewidencji;
 15. zapewnienie obsługi przedsięwzięć organizowanych przez kierownictwo biura, takich jak: narady, uroczystości, spotkania służbowe i okolicznościowe; 
 16. przygotowywanie i aktualizacja informacji przekazywanych do zamieszczenia w serwisie internetowym ,,policja.pl" i na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej, pozostających w zakresie zadań biura;
 17. zapewnienie obsługi teleinformatycznej pracowników i policjantów biura we współpracy z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji;
 18. prowadzenie ewidencji upoważnień policjantów i pracowników biura do dostępu do danych osobowych gromadzonych w module Kadra Systemu Wspomagania Obsługi Policji.
Powrót na górę strony