Dzielnicowi

WYTYCZNE NR 6

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 października 2007 r. 

zmieniające wytyczne w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji

§ 1.

W wytycznych nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 105) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Dzielnicowy posterunku Policji realizuje zadania i czynności służbowe zgodnie z przepisami zawartymi w zarządzeniu nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 95).

2. Policjant posterunku Policji pełniący służbę patrolową realizuje zadania i czynności służbowe zgodnie z przepisami zawartymi w zarządzeniu nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 119), a w szczególności:

1)      zapobiega popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych, a w przypadku ich zaistnienia podejmuje czynności w celu ustalenia i zatrzymania sprawców tych czynów;

2)      reaguje na wszelkie zachowania mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszające porządek publiczny;

3)      dokonuje sprawdzeń osób podejrzewanych o popełnianie czynów zabronionych prawem i miejsc ich przebywania;

4)      sprawdza zabezpieczenie obiektów zagrożonych przestępczością,

5)      egzekwuje przestrzeganie przepisów porządkowych i administracyjnych ogólnie obowiązujących oraz przepisów prawa miejscowego.”;

2) w § 13 pkt 6 i 7 otrzymuje brzmienie:

„6) zmiana lub opuszczenie rejonu pełnienia służby patrolowej może nastąpić na polecenie kierownika posterunku Policji wyłącznie za wiedzą dyżurnego jednostki Policji lub innej uprawnionej osoby,

7) służbę patrolową pełnią policjanci samodzielnie lub wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku w określonych miejscach – na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”;

3) w § 14:

a) w ust.1 pkt 5 uchyla się,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dopuszcza się prowadzenie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jako jednego dokumentu, z zachowaniem czytelności i kompletności informacji.”.

§ 2.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

 

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

insp. TADEUSZ BUDZIK        

 

UZASADNIENIE

 

Wprowadzenie zmian w wytycznychnr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 sierpnia 2004 r. podyktowane jest koniecznością dostosowania niektórych zapisów do aktualnie obowiązującego zarządzenia nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych oraz zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących  służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym.

Przedmiotowe zmiany nie spowodują skutków finansowych w wydatkach budżetowych Policji.

Powrót na górę strony