Zadania Zespołu Ogólnego - Zespół Ogólny - Policja.pl

Zespół Ogólny

Policja.pl

Zadania Zespołu Ogólnego

Zadania:

 1. dostosowywanie zakresu zadań biura do nowych rozwiązań prawnych wynikających ze zmiany przepisów pozostających w zakresie właściwości biura oraz przygotowywanie projektów decyzji dyrektora biura i prowadzenie ich ewidencji;
 2. koordynowanie realizacji zadań związanych z:
  1. wpływającymi do biura skargami i wnioskami,
  2. budżetem zadaniowym i kontrolą zarządczą, w tym zarządzanie ryzykiem;
 3. opracowywanie i aktualizowanie Polityki Bezpieczeństwa prowadzonego w biurze Rejestru Skarg i Wniosków (RSW), w tym prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad wydawanymi upoważnieniami uprawniającymi do dostępu do danych osobowych tego zbioru, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód powstałych w biurze, wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa - Komendy Głównej Policji;
 5. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach wypadków policjantów i pracowników biura;
 6. koordynowanie problematyki szkolenia i doskonalenia zawodowego w biurze;
 7. koordynowanie i realizowanie zadań związanych z zapewnieniem nadzoru w zakresie przestrzegania przez policjantów i pracowników biura dyscypliny oraz czasu służby i pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, o ochronie przeciwpożarowej, medycyny pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, a także corocznego wykorzystywania przysługujących im urlopów, w szczególności poprzez opracowywanie i udostępnianie niezbędnych ewidencji i dokumentacji;
 8. organizowanie pracy biura poprzez zapewnienie obsługi:

a. kancelaryjno-biurowej, w tym nadzoru nad archiwizacją prowadzoną w biurze,

b. organizacyjno-kadrowej i finansowej, w tym w zakresie obsługi finansowej realizowanych przez biuro konwojów międzynarodowych osób pozbawionych wolności przekazywanych na podstawie umów międzynarodowych.

Powrót na górę strony