Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej - Policja.pl

Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

 1. Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej realizuje zadania umożliwiające Komendantowi Głównemu Policji zarządzanie Policją i kierowanie KGP poprzez zapewnianie warunków do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w Policji oraz prowadzi obsługę prawną w zakresie pomocy prawnej, legislacji i informacji prawnej.
 2. Do zadań Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej należy w szczególności:
  1. opracowywanie rozwiązań sprzyjających skuteczności i efektywności zorganizowania jednostek organizacyjnych Policji oraz biur;
  2. opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Policji;
  3. realizowanie spraw kadrowych policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji;
  4. koordynowanie zewnętrznego oraz wewnętrznego doboru kadr w Policji, z wyłączeniem przeprowadzania badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a także organizowanie naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w KGP;
  5. nadzorowanie procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego w Policji;
  6. realizowanie spraw szkoleniowych policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji;
  7. nadzorowanie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec policjantów w jednostkach organizacyjnych Policji oraz koordynowanie i opiniowanie spraw dyscyplinarnych prowadzonych w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji;
  8. koordynowanie i nadzorowanie działalności psychologów w Policji oraz realizowanie w KGP zadań w zakresie: opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej stosowanej;
  9. nadzorowanie, koordynowanie i prowadzenie prac legislacyjnych w KGP w celu zapewnienia zgodności projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym i zasadami techniki prawodawczej;
  10. świadczenie pomocy prawnej na rzecz Komendanta Głównego Policji jako centralnego organu administracji rządowej oraz koordynowanie wykonywania pomocy prawnej w jednostkach organizacyjnych Policji i biurach w celu zapewnienia jednolitości i prawidłowości stosowania prawa, udzielanie informacji prawnej i prowadzenie dokumentacji prawnej oraz Bazy Aktów Własnych Komendanta Głównego Policji;
  11. zastępstwo prawne i procesowe Komendanta Głównego Policji;
  12. udział w opracowywaniu, koordynowanie, konsultowanie i opiniowanie projektów umów, porozumień międzynarodowych dotyczących Policji oraz aktów prawnych z zakresu prawa Unii Europejskiej;
  13. wydawanie elektronicznej formy Dziennika Urzędowego KGP.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja