Zespół ds. Koordynacji Gospodarki Finansowej - Wydział Analityczno-koordynacyjny - Policja.pl

Wydział Analityczno-koordynacyjny

Zespół ds. Koordynacji Gospodarki Finansowej

Do zadań Zespołu do spraw Koordynacji Gospodarki Finansowej należy nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z prowadzoną w biurze gospodarką finansową, a w szczególności:

  • opracowywanie zbiorczych projektów rocznych planów finansowych i rzeczowo-finansowych Policji w zakresie właściwości biura, CBŚP oraz BSWP, w tym dotyczących rezerw celowych
    i projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na każdym etapie planowania budżetu państwa na dany rok budżetowy,
  • opracowywanie projektów wieloletnich planów finansowych Policji i rzeczowo-finansowych Policji w zakresie właściwości biura, CBŚP oraz BSWP,
  • koordynowanie opracowywania i sporządzanie rocznego zestawienia wszystkich planowanych zakupów oraz dokonywanie monitorowania stanu realizacji planu zamówień publicznych Policji zadań wynikających z właściwości biura, jak również wnioskowanie o przeprowadzenie stosownych korekt,
  • opracowywanie harmonogramów realizacji planów finansowych i finansowo-rzeczowych, monitorowanie ich realizacji, a także sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji dotyczących ich wykonania w zakresie właściwości biura, CBŚP oraz BSWP,
  • opracowywanie rocznego harmonogramu zasileń finansowych i jego aktualizacja, a także zgłaszanie zapotrzebowań z niego wynikających do Biura Finansów KGP w zakresie właściwości biura, CBŚP oraz BSWP,
  • prowadzenie bieżących analiz zgodności realizowanych zadań z planem rzeczowo-finansowym i planem zamówień publicznych Policji, a także dokonywanie cyklicznych uzgodnień wydatków finansowych z wydrukami analitycznymi przekazywanymi przez Biuro Finansów KGP,
  • współuczestniczenie w opracowywaniu materiałów sprawozdawczych dotyczących prowadzonej w biurze kontroli zarządczej na podstawie informacji uzyskanych z komórek organizacyjnych biura,
  • przygotowywanie zbiorczych informacji dotyczących zwolnień zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotów umów na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne biura, we współpracy z Biurem Finansów KGP.
Powrót na górę strony
Polska Policja