Wydział Analityczno-koordynacyjny

Zespół ds. Koordynacji Modułów Logistycznych SWOP i Przygotowań Obronnych

 

Do zadań Zespołu do spraw Koordynacji Logistycznych Modułów SWOP i Przygotowań Obronnych należy:

a. koordynowanie działań związanych z eksploatacją modułów Środki Trwałe i Gospodarka Materiałowa Systemu Wspomagania Obsługi Policji, a w szczególności: 

  • monitorowanie zadań związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań i eksploatacją modułów Środki Trwałe i Gospodarka Materiałowa na poziomie centralnym, w tym projektowanie ich zmian i nowych funkcjonalności,
  • aktualizowanie katalogów centralnych oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem modułów Środki Trwałe i Gospodarka Materiałowa w bazie centralnej, w tym analizowanie informacji o awariach i błędach oprogramowania oraz zgłaszanie ich do podmiotu zapewniającego wsparcie eksploatacji Systemu Wspomagania Obsługi Policji,
  • wykonywanie zadań administratora merytorycznego modułów Środki Trwałe i Gospodarka Materiałowa w module centralnym Systemu Wspomagania Obsługi Policji oraz lokalnym KGP, w tym zakładanie kont użytkownikom i nadawanie im uprawnień
    do pracy w tych podsystemach,
  • współpraca z przedstawicielami Biura Łączności i Informatyki KGP oraz  Biura Finansów KGP w zakresie modyfikacji oprogramowania dotyczącego wspólnych obszarów integracji między modułami w Systemie Wspomagania Obsługi Policji,                                       

b. konsultowanie i uczestniczenie w opracowywaniu procedur, wytycznych i standardów w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w biurze,

c.koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowywaniami obronnymi, pozostających we właściwości biura, oraz wsparcie  komórek organizacyjnych biura opracowujących informacje, plany i sprawozdania w tym obszarze,

d. koordynowanie zadań związanych z zabezpieczeniem logistycznym, realizowanych w ramach zapewniania porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych,

e. opracowywanie dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej dotyczącej zabezpieczenia potrzeb materiałowo-technicznych KGP i jednostek organizacyjnych Policji w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz z zakresu zarządzania kryzysowego, a także opracowywanie dokumentów do programu mobilizacji gospodarki i planu rezerw strategicznych,

f. opracowywanie i aktualizowanie procedur alarmowania policjantów i pracowników biura oraz przeprowadzanie alarmów ćwiczebnych,

g.  prowadzenie gospodarki sprzętem, wyposażeniem i materiałami kwaterunkowo-biurowymi, techniki policyjnej oraz informatycznymi, będącymi w użytkowaniu pracowników i policjantów biura oraz prowadzenie ewidencji pomocniczej w tym zakresie,

h. zapewnianie obsługi teleinformatycznej pracowników i policjantów biura, we współpracy z Biurem Łączności i Informatyki KGP.

Powrót na górę strony
Polska Policja