Zespół Analityczno-Normatywny - Wydział Analityczno-koordynacyjny - Policja.pl

Wydział Analityczno-koordynacyjny

Zespół Analityczno-Normatywny

Do zadań Zespołu Analityczno-Normatywnego należy w szczególności:

1. koordynowanie i udział w przygotowywaniu zbiorczych informacji i opinii problemowych dotyczących zabezpieczenia logistycznego Policji, w celu wypracowania kompleksowego stanowiska biura oraz nadania kierunków działań zmierzających do ich właściwej, zgodnej z przepisami realizacji,

2. koordynowanie wykonywania w biurze zadań w związku z prowadzonymi kontrolami i audytami oraz wystąpieniami i zaleceniami pokontrolnymi, obsługą kancelaryjno-biurową podmiotów kontrolujących oraz prowadzenie książki kontroli biura,

3. koordynowanie oraz prowadzenie procesu legislacyjnego w biurze,

4. koordynowanie oraz opracowywanie, na podstawie informacji uzyskanych z komórek organizacyjnych biura, kompleksowych materiałów sprawozdawczych dotyczących prowadzonej w biurze kontroli zarządczej,

5. sporządzanie zbiorczych opracowań analitycznych, materiałów oraz sprawozdań, w tym priorytetów ujętych w Planie Działalności KGP, pozostających we właściwości biura,

6. przygotowywanie priorytetowych zadań biura, współuczestniczenie w procesie tworzenia Priorytetów Komendanta Głównego Policji oraz dokonywanie bieżącej oceny stopnia ich wykonania,

7. koordynowanie i wykonywanie zadań będących we właściwości biura, wynikających z nadzoru nad działalnością CUL sprawowanego przez Komendanta Głównego Policji, w tym:

- opiniowanie wniosków dyrektora CUL dotyczących zmian statutu i regulaminu organizacyjnego CUL,

- opracowywanie okresowych informacji o działalności CUL i przedkładanie zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującemu biuro,

- analizowanie i opiniowanie opracowanych przez CUL okresowych informacji i analiz dotyczących jego funkcjonowania oraz informacji o realizacji wniosków pokontrolnych,

- monitorowanie, we współpracy z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, działań związanych z gospodarowaniem przez CUL nieruchomościami,

8. koordynowanie działań z zakresu organizacji i realizacji w biurze przedsięwzięć szkoleniowych w obszarze doskonalenia zawodowego, szkoleń okresowych dotyczących bezpieczeństwai higieny służby i pracy, a także realizacji programu wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowych projektów szkoleniowych,

9.   koordynowanie działań dotyczących przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, będących we właściwości biura,

10. koordynowanie i przygotowywanie przedsięwzięć organizowanych przez kierownictwo biura, w tym m.in. odpraw służbowych, konferencji logistycznych, seminariów, 

11. przygotowywanie i aktualizacja informacji przekazywanych do zamieszczenia w serwisie internetowym „policja.pl” i na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji  w Biuletynie Informacji Publicznej, pozostających w zakresie zadań biura.

Powrót na górę strony
Polska Policja