Zespół do spraw Ochrony Przeciwpożarowej - Wydział Inwestycji i Remontów - Policja.pl

Wydział Inwestycji i Remontów

Zespół do spraw Ochrony Przeciwpożarowej

Zespół do spraw Ochrony Przeciwpożarowej realizuje zadania obejmujące w szczególności:

  1. opracowywanie planów zadaniowych oraz materiałowo-technicznych w ramach przyznanego limitu finansowego na sprzęt i materiały ochrony przeciwpożarowej;
  2. prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych realizowanych umów, w tym:

          - kontroli merytorycznej dowodów księgowych,

          - zwalnianie zabezpieczeń należytego wykonania umów;

      3. prowadzenie analiz w zakresie potrzeb i stanu posiadania sprzętu, wyposażenia i materiałów do ochrony przeciwpożarowej oraz pod kątem oceny legalności, gospodarności i

          celowości dokonywanych zakupów;

      4. przeprowadzanie przeglądów pod kątem bezpieczeństwa pożarowego obiektów, budynków i pomieszczeń użytkowanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz

          komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego Policji zlokalizowane na terenie obiektów Komendy Głównej Policji;

      5. koordynowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja