Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Skargi i wnioski - WAŻNA INFORMACJA

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu lub osobistego złożenia skargi lub wniosku.

Do odwołania w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów e-mail dostępnych na stronie jednostki. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych, za pośrednictwem których można pozyskać dodatkowe informacje.

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku dot. pracownika/funkcjonariusza Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres:               BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

  • faksem – na numer:              47 72 172 65
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: zk.bswp@policja.gov.pl

WAŻNE!

Skargi/Wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji,
  • dokładny opis zdarzenia.

WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

Informacja związana z wejściem w życie przepisów RODO

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

 

Kontakt:

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

Adres: e-mail: bswp@policja.gov.pl

 

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Adres: e-mail: iod.bswp@policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

            -  będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

            -  nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Powrót na górę strony
Polska Policja