Zadania Biura - Zadania BSWP - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Zadania Biura

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji jest jednostką organizacyjną Policji służby spraw wewnętrznych realizującą na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296-306 Kodeksu karnego, wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw, a także - w zakresie zleconym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

Dobór do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji

Tego rodzaju służbie podołać mogą tylko najlepsi policjanci, wykształceni, z dużym doświadczeniem. Tylko wówczas mają szansę profesjonalnie i obiektywnie wyjaśniać sprawy przydzielone im do realizacji. Funkcjonariusze podejmujący wyzwanie służby w BSWP muszą być wyjątkowo odporni na stres, obdarzeni poczuciem misji, zdeterminowani i umotywowani do prowadzenia działań operacyjnych we własnym środowisku zawodowym. Muszą być gotowi na pojawiający się ostracyzm ze strony innych policjantów.

Dobór kadr na stanowiska służbowe w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji odbywa się według zasad określonych w przepisach wewnętrznych dotyczących naboru kandydatów do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji.

Kandydaci do służby w BSWP są poddawani badaniom psychologicznym i psychofizjologicznym, muszą dysponować dużym doświadczeniem zawodowym oraz spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

Generalne zasady to:

  • co najmniej kilkuletni staż służby;
  • doświadczenie w pracy operacyjnej lub dochodzeniowej;
  • nienaganna opinia służbowa;
  • na stanowiskach merytorycznych preferowane jest wyższe wykształcenie;
  • predyspozycje intelektualne i psychiczne, potwierdzane badaniem psychologicznym i psychofizjologicznym;
  • pogłębiony wywiad o policjancie i jego środowisku;
  • rozmowy kwalifikacyjne.

 

Przeczytaj:

Powrót na górę strony
Polska Policja