RODO - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policja.pl

RODO

Data publikacji 25.05.2018

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w trybie RODO w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji


W związku z wejściem w życie:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji z siedzibą w Warszawie:

  • adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji sprawuje  - Inspektor Ochrony Danych osobowych BSWP:

3. Cel i okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji.

W Biurze Spraw Wewnętrznych Policji dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.

Dane osobowe przetwarzane w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta BSWP. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. W związku z wejściem RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

6. Dane osobowe przetwarzane w BSWP na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót na górę strony