Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

 

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach serdecznie dziękuje ludziom o wielkich sercach za wsparcie rodzin osieroconych przez policjantów oraz wszystkim wolontariuszom organizującym i przeprowadzającym zbiórkę.

Zarząd Fundacji

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku.

 

Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny.

Fundacja dziękuje wszystkim za wsparcie finansowe, dzięki któremu na dziecięcych buziach pojawi się uśmiech.

Fundacja została zarejestrowana 13 listopada 1997 r. Środki, które przeznacza na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach pochodzą z:
- zbiórek pieniężnych
- darowizn
- spadków
- zapisów
- subwencji
- dotacji

Pomoc udzielana jest w formie:
- zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych.
- stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
- organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach
- dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot

Adres e-mail: fpwisppp@policja.gov.pl

Strona internetowa: www.fundacjapolicja.pl

 

Zachęcamy do zadeklarowania w swoim zeznaniu podatkowym (PIT) 1% na rzecz Fundacji.

„Odrobina dobra, okazana drugiemu człowiekowi, lepsza jest niż cała miłość do ludzkości”
Richard Dehmel

Podziękowanie

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali na konto Fundacji 1% swego podatku dochodowego. Dzięki uzyskanym środkom będziemy dalej mogli nieść pomoc naszym podopiecznym i realizować cele statutowe Fundacji.

Szczęściem jest znalezienie ludzi wrażliwych i chętnych do dzielenia się z innymi.

Dziękujemy

Zarząd Fundacji
mł. insp. w st. spocz. Irena Zając – prezes
Joanna Molak - wiceprezes
mł. insp. w st. spocz. Zenon Parchimowicz – sekretarz
mł. insp. w st. spocz. Halina Wieczur - skarbnik
podinsp. Barbara Żebrowska - członek

 

W imieniu podopiecznych serdecznie dziękujemy za wszystkie dotychczasowe wpłaty.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
KRS 0000101309
Konto PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

 

Stypendia dla sierot

Pomoc finansowa na kształcenie sierot po policjantach, którzy ponieśli śmierć w związku ze służbą, będzie w tym roku wypłacana po raz drugi.

Mogą się o nią ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych i studenci szkół wyższych. Warunkiem jest uzyskanie promocji. Wnioski należy składać do komendanta głównego Policji za pośrednictwem komend wojewódzkich w ściśle określonych terminach - dla uczniów do 31 lipca, dla słuchaczy i studentów - do 30 września. Wnioski złożone w terminie będą mogły być później uzupełnione. Te, które wpłyną za późno, nie będą rozpatrywane.

Wniosek powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres osoby uprawnionej (albo wnioskodawcy, jeśli jest to inna osoba);
- numer i datę wydania aktu zgonu policjanta wraz z oznaczeniem organu, który ten akt wydał;
- numer i datę wydania orzeczenia komisji lekarskiej, która ustalała związek zgonu ze służbą; wystarczy zaświadczenie wydane przez kadry albo zakład emerytalno-rentowy o tym, że orzeczenie jest w aktach;
- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o tym, ile semestrów trwa nauka;
- zobowiązanie wnioskodawcy, że poinformuje komendanta głównego o przerwaniu edukacji w czasie roku szkolnego (akademickiego);
- nazwę banku i numer konta, na które pomoc powinna wpływać.
Stypendiami zajmuje się w Biurze Finansów Komendy Głównej Policji pani Iwona Charytonik, tel. (22) 60 134 58.

Zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji nr 707 z 28 maja 2007 roku, które zostało wydane na podstawie art. 116a ustawy o Policji.

Powrót na górę strony