Biuro Finansów

Wydział Finansowo-Księgowy

Dane kontaktowe

Zadania:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym oraz ewidencji syntetycznej składników majątkowych Komendy Głównej Policji: środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów;

 2. uzgadnianie sald rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań;

 3. opracowywanie i sporządzanie comiesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych, kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań i należności oraz sprawozdań finansowych Komendy Głównej Policji,

 4. sporządzanie dokumentów dotyczących potwierdzenia dostaw realizowanych centralnie w trybie nieodpłatnego przekazywania majątku rzeczowego;

 5. rozliczanie podatku VAT z urzędem skarbowym oraz sporządzanie deklaracji;

 6. realizowanie zadań związanych z ewidencją roszczeń z tytułu odsetek oraz monitorowanie terminowości regulowania należności dochodzonych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz roszczeń spornych i spłaty zobowiązań;

 7. sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych Komendy Głównej Policji oraz ich korekt;

 8. sporządzanie bieżących analiz i informacji o realizacji planu wydatków i dochodów budżetowych Komendy Głównej Policji;

 9. sporządzanie analiz i informacji z wykorzystania rezerw budżetowych;

 10. potwierdzanie zabezpieczenia finansowego w planie finansowym jednostki w zakresie umów na dostawy, usługi lub roboty budowlane na rzecz Komendy Głównej Policji, a także jednostek organizacyjnych Policji w przypadku zakupów dokonywanych centralnie;

 11. prowadzenie rejestru zawartych umów oraz angażowanie przyszłych wydatków w planie finansowym Komendy Głównej Policji z tytułu wynikających z nich zobowiązań finansowych;

 12. sporządzanie harmonogramu realizacji wydatków budżetowych oraz miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe dla Komendy Głównej Policji;

 13. uzgadnianie wyników inwentaryzacji z ewidencja księgową;

 14. uzgadnianie ewidencji syntetycznej z ewidencja analityczną prowadzoną w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji;

 15. obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie planowania i sprawozdawczości, pozostających we właściwości wydziału;

 16. realizowanie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w zakresie operacji gospodarczych Komendy Głównej Policji;

 17. sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń wewnętrznych;

 18. prowadzenie obsługi kasowej i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

 19. dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych;

 20. terminowe realizowania zobowiązań wobec kontrahentów Komendy Głównej Policji;

 21. obsługa systemu bankowości elektronicznej w zakresie rachunków podstawowych i pomocniczych.

Do zadań Zespołu do spraw Inwentaryzacji, funkcjonującego w ramach Wydziału Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu harmonogramu inwentaryzacji składników majątkowych Komendy Głównej Policji,

 2. organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie przeprowadzanych w Komendzie Głównej Policji inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz rozliczania jej wyników,

 3. monitorowanie realizacji wniosków poinwentaryzacyjnych zawartych w sprawozdaniu Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej Komendy Głównej Policji,

 4. przeprowadzanie szkoleń z zakresu prowadzenia inwentaryzacji,

 5. koordynowanie zadań mających na celu terminowe przeprowadzanie inwentaryzacji,

 6. inicjowanie działań mających na celu ochronę majątku Komendy Głównej Policji w wyniku ustaleń z przeprowadzonej inwentaryzacji.

 
Kontakt - Naczelnik:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-133-88; fax (22) 60-118-49

Powrót do zadań

Powrót na górę strony