Biuro Finansów

Wydział Rozliczeń

Dane kontaktowe

Zadania:

 1. prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych wytworzonych w Wydziale;

 2. dokonywanie kontroli merytorycznej dowodów księgowych dotyczących holowania i parkowania pojazdów oraz badania osób zatrzymanych dla potrzeb postępowań przygotowawczych;

 3. naliczanie i weryfikowanie dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty w zakresie dotyczącym należności przysługujących biegłym, tłumaczom i osobom wezwanym do okazania;

 4. rozliczanie projektów finansowanych z funduszy pomocowych w zakresie dotyczącym Komendy Głównej Policji jako beneficjenta;

 5. sporządzanie finansowych sprawozdań z realizacji przez Komendę Główną Policji projektów finansowanych z funduszy pomocowych;

 6. realizowanie bezgotówkowego obrotu w zakresie operacji gospodarczych dotyczących płatności projektów finansowanych z funduszy pomocowych przez Komendę Główną Policji;

 7. prowadzenie ewidencji otrzymanych i powierzonych wydziałowi gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych dotyczących wadiów i zabezpieczeń umów, a także dokonywanie zwrotu i nadzór nad prawidłowego i terminowym ich obrotem prawnym;

 8. kierowanie do gwarantów żądań zapłaty na pisemny wniosek właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji lub Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych;

 9. rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji;

 10. planowanie i naliczanie należności pieniężnych dla policjantów Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji z tytułu kosztów dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki organizacyjnej Policji, w której pełnią służbę;

 11. obsługa finansowa dysponentów funduszu operacyjnego Policji;

 12. prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dokumentacji finansowej dysponentów funduszu operacyjnego Policji;

 13. sporządzanie projektów planów finansowych dotyczących zadań realizowanych przez wydział;

 14. bieżące kontrolowanie i analizowanie wykonania planu finansowego w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;

 15. planowanie i nadzór nad wykonaniem wydatków związanych z zadaniami obronnymi i ich zgodności z Programem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych oraz ich rozliczanie za Policję;

 16. podejmowanie działań w zakresie zapewnienia środków finansowych na realizację zadań obronnych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji i jednostek organizacyjnych Policji, w tym planowanie i sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków;

 17. sporządzanie projektów umów-zleceń i umów o dzieło finansowanych z limitu biura oraz nadzór nad ich realizacją;

 18. rozliczanie wydatków związanych z działalnością szkoleniową Komendy Głównej Policji oraz nadzór nad ich realizacją;

 19. rozliczanie wydatków dotyczących zadań z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Komendzie Głównej Policji oraz nadzór nad realizacją umów w tym zakresie;

 20. sporządzanie, planowanie i nadzór nad realizacją planu wydzielonego na ten cel.

 
Kontakt - Naczelnik:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-115-82; fax (22) 60-116-42

Powrót do zadań

Powrót na górę strony