Pouczenia procesowe - wersje obcojęzyczne

Pouczenia pokrzywdzonego i podejrzanego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach

  • Przed przystąpieniem do przesłuchania należy wręczyć pokrzywdzonemu lub podejrzanemu pisemną wersję stosownego pouczenia.
  • Ponadto, w celu zapewnienia pełnego korzystania z przysługujących uprawnień, niezbędnym jest upewnienie się czy treść pouczenia jest zrozumiała dla odbiorcy oraz ustne wyjaśnienie zgłaszanych wątpliwości.
  • Pokwitowaną przez pokrzywdzonego lub podejrzanego kopię pouczenia włącza się do akt głównych postępowania przygotowawczego.
  • Przesłuchiwanemu - pokrzywdzonemu lub podejrzanemu - nie władającemu językiem polskim, należy wręczyć pouczenie o przysługujących mu uprawnieniach i obowiązkach w języku dla niego zrozumiałym.
  • Jeżeli policjant przeprowadzający czynność nie dysponuje odpowiednim obcojęzycznym pouczeniem - na kopii pouczenia sporządzonego w języku polskim nanosi adnotację o ustnym uprzedzeniu o treści pouczenia przez tłumacza. W takiej sytuacji należy także poinformować obcokrajowca o przysługującym mu prawie do złożenia żądania doręczenia pisemnego pouczenia w języku dla niego zrozumiałym.


Powrót na górę strony