Wydział do walki z Korupcją

Policja.pl

Wydziału do walki z Korupcją

WYDZIAŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ

 

NACZELNIK
mł. insp. Wojciech PIRECKI

Bezpośrednio:
tel. 47 72-123-68
fax: 47 72-141-04
e-mail:  kor.bk@policja.gov.pl
 

Do zadań Wydziału do walki z Korupcją należy w szczególności:

 1. identyfikowanie, monitorowanie, analizowanie i prognozowanie obszarów zagrożonych korupcją oraz dokonywanie oceny stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na terenie kraju;
 2. opracowywanie i wdrażanie kierunków oraz sposobów skutecznego rozpoznawania, zapobiegania
  i ujawniania przestępstw o charakterze korupcyjnym;
 3. inspirowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych
  i dochodzeniowo-śledczych w zakresie właściwości wydziału;
 4. udzielanie wsparcia i bezpośredniej pomocy komórkom organizacyjnym Policji zwalczającym przestępczość korupcyjną w realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo
  -śledczych;
 5. prowadzenie krajowej współpracy z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i przedstawicielami innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości korupcyjnej;
 6. prowadzenie międzynarodowej współpracy z uprawnionymi podmiotami w zakresie realizacji zadań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości korupcyjnej;
 7. pozyskiwanie i przekazywanie do komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji informacji o popełnianych przestępstwach korupcyjnych;
 8. udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych, dotyczących przestępczości korupcyjnej;
 9. opiniowanie wniosków o udostępnienie materiałów niejawnych w zakresie metod pracy operacyjnej, stosowanych przez komórki organizacyjne Policji zwalczające przestępczość korupcyjną;
 10. udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych grup roboczych, zespołów zadaniowych
  i  punktów kontaktowych;
 11. udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach i warsztatach szkoleniowych upowszechniających wiedzę z zakresu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości korupcyjnej;
 12. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie właściwości wydziału;
 13. organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału.
Powrót na górę strony