Wydział Administracyjno-Gospodarczy KGP

Zespół do spraw Planowania, Analiz i Rozliczeń

Zespół do spraw Planowania, Analiz i Rozliczeń realizuje zadania obejmujące w szczególności:

 1. opracowywanie projektu limitu finansowego wydziału i planu rzeczowo-finansowego wydziału, a także monitorowanie oraz sporządzanie materiałów z realizacji i zaangażowania zatwierdzonego limitu finansowego oraz stosownych korekt w tym zakresie;
 2. sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do realizacji zadań wydziału w kolejnych miesiącach roku budżetowego oraz dokonywanie weryfikacji w tym zakresie;
 3. prowadzenie rejestru zamówień, zleceń oraz ewidencji umów i wydatków będących we właściwości wydziału;
 4. monitorowanie zwolnień zabezpieczeń należytego wykonania umów będących we właściwości wydziału;
 5. sprawdzanie dokumentów  finansowo-księgowych pod względem merytorycznym oraz w formie kontroli następczej dowodów księgowych będących we właściwości wydziału;
 6. prowadzenie bieżących analiz zgodności realizowanych zadań z planem rzeczowo-finansowym i planem zamówień publicznych, a także dokonywanie cyklicznych uzgodnień wydatków finansowych z wydrukami analitycznymi przekazywanymi przez Biuro Finansów Komendy Głównej Policji;
 7. sporządzanie zestawienia planowanych zakupów będących we właściwości wydziału oraz jego aktualizacja do planu zamówień publicznych;
 8. sporządzanie informacji, sprawozdań oraz analiz z zakresu działania wydziału;
 9. analizowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie gospodarki pomieszczeniami służbowymi pozostającymi w dyspozycji komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;
 10. analizowanie i prowdzenie gospodarki odpadami;
 11. prowadzenie analizy Systemu Rozliczeń Energii.
Powrót na górę strony
Polska Policja