Wydział Inwestycji i Remontów

Zespół do spraw Planowania, Analiz i Rozliczeń

Zespół do spraw Planowania, Analiz i Rozliczeń realizuje zadania obejmujące w szczególności:

 1. opracowywanie projektu limitu finansowego wydziału i planu rzeczowo-finansowego wydziału, a także monitorowanie oraz sporządzanie materiałów z realizacji i zaangażowania zatwierdzonego limitu finansowego oraz stosownych korekt w tym zakresie,
 2. sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do realizacji zadań wydziału
  w kolejnych miesiącach roku budżetowego oraz dokonywanie weryfikacji w tym zakresie,
 3. prowadzenie rejestru zamówień, zleceń oraz ewidencji umów i wydatków będących
  we właściwości wydziału,
 4. monitorowanie zwolnień zabezpieczeń należytego wykonania umów będących we właściwości wydziału,
 5. sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem merytorycznym oraz w formie kontroli następczej dowodów księgowych będących we właściwości wydziału,
 6. prowadzenie bieżących analiz zgodności realizowanych zadań z planem rzeczowo-finansowym i planem zamówień publicznych, a także dokonywanie cyklicznych uzgodnień wydatków finansowych z wydrukami analitycznymi przekazywanymi przez Biuro Finansów KGP,
 7. sporządzanie zestawienia planowanych zakupów będących we właściwości wydziału oraz jego aktualizacja do planu zamówień publicznych,
 8. sporządzanie informacji, sprawozdań oraz analiz z zakresu działania wydziału,
 9. bieżąca analiza stanu zużycia mediów w obiektach KGP oraz dokonywanie ich rozliczeń,
 10. prowadzenie, w ujęciu ilościowo-wartościowym, ewidencji głównej pozostałych środków trwałych, ewidencji magazynowej oraz pomocniczej w zakresie sprzętu, wyposażenia warsztatowego oraz asortymentu budowlanego,
 11. prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych w zakresie nieruchomości oraz urządzeń technicznych KGP.
Powrót na górę strony
Polska Policja