Wydział Koordynacji Gospodarki Transportowej

Zespół do spraw Planowania, Analiz i Rozliczeń

Zespół do spraw Planowania, Analiz i Rozliczeń realizuje zadania obejmujące w szczególności:

  1. opracowywanie projektu limitu finansowego wydziału i planu rzeczowo-finansowego wydziału, a także monitorowanie oraz sporządzanie materiałów z realizacji i zaangażowania zatwierdzonego limitu finansowego oraz stosownych korekt w tym zakresie,
  2. sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do realizacji zadań wydziału w kolejnych miesiącach roku budżetowego oraz dokonywanie weryfikacji w tym zakresie,
  3. prowadzenie rejestru zamówień, zleceń oraz ewidencji umów i wydatków będących we właściwości wydziału,
  4. monitorowanie zwolnień zabezpieczeń należytego wykonania umów będących we właściwości wydziału,
  5. sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem merytorycznym oraz w formie kontroli następczej dowodów księgowych będących we właściwości wydziału,
  6. prowadzenie bieżących analiz zgodności realizowanych zadań z planem rzeczowo-finansowym i planem zamówień publicznych, a także dokonywanie cyklicznych uzgodnień wydatków finansowych z wydrukami analitycznymi przekazywanymi przez Biuro Finansów Komendy Głównej Policji,
  7. sporządzanie zestawienia planowanych zakupów bedących we właściwości wydziału oraz jego aktualizacja do planu zamówień publicznych,
  8. sporządzanie informacji, sprawozdań oraz analiz z zakresu działania wydziału.
Powrót na górę strony
Polska Policja