Sekcja do spraw Eksploatacji - Wydział Koordynacji Gospodarki Transportowej - Policja.pl

Wydział Koordynacji Gospodarki Transportowej

Sekcja do spraw Eksploatacji

Sekcja do spraw Eksploatacji realizuje zadania obejmujące w szczególności:

 1. obsługę transportową:
 • Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji,
 • komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji,
 1. rejestrację służbowego sprzętu transportowego oraz prowadzenie ewidencji sprzętu transportowego oraz dowodów i tablic rejestracyjnych:
 • Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji,
 • komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji,
 1. planowanie obsługi technicznej  sprzętu transportowego:
 • używanego w Komendzie Głównej Policji, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji,
 • komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji,
 1. ocenę stopnia przydatności  sprzętu transportowego oraz wycofanie z użytkowania sprzętu wyeksploatowanego:
 • Komendy Głónej Policji, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji,
 • komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji,
 1. prowadzenie gospodarki materiałami pędnymi i smarami,
 2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością naliczania należności za obsługę codzienną pojazdów, wykonywaną przez policjantów komórek organizacyjnych:
 • Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji,
 • komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji,
 1. przyjmowanie i wydawanie sprzętu transportowego z punktu przechowywania,
 2. planowanie oraz zakup wyposażenia technicznego i materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji sprzętu transportowego pozostającego w dyspozycji:
 • Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji,
 • komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji,
 1. prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych realizowanych umów, w tym:
  • kontroli merytorycznej dowodów księgowych,
  • zwalniania zabezpieczeń należytego wykonania umów,
 2. prowadzenie analiz w zakresie potrzeb, stanu posiadania sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pod kątem oceny legalności, gospodarności i celowości dokonywanych zakupów,
 3. prowadzenie ewidencji głównej ilościowo-wartościowej i pomocniczej materiałów pędnych i smarów,
 4.  prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych w zakresie pojazdów samochodowych, motocykli, łodzi i przyczep oraz ewidencji pomocniczej sprzętu kwaterunkowego użytkowanego przez pracowników Sekcji do spraw Eksploatacji oraz Sekcji Technicznej,
 5. nadzorowanie i monitorowanie prawidłowości zużycia paliwa w służbowym sprzęcie transportowym:
 • Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji,
 • komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji,
 1. likwidację szkód komunikacyjnych w sprzęcie transportowym:
 • Komendy Głównej Policji z wyłączeniem komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji,
 • komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji,naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

    15.naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja