Wydział Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Zespół do spraw Wspomagania Technicznego Inwestycji i Remontów

Zespół do spraw Wspomagania Technicznego Inwestycji i Remontów realizuje zadania obejmujące w szczególności:

  1. analizowanie i ocena programów inwestycji oraz wniosków w sprawie wartości kosztorysowych inwestycji Komedny Głównej Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, szkół policyjnych oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, przedkładanych do uzgodnienia Komendantowi Głównemu Policji lub jego zastepcy, w zakresie upoważnień udzielonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  2. wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, szkół policyjnych oraz Centralnego Labolatorium Kryminalistycznego Policji w zakresie opracowywania programów inwestycji dla zadań planowanych do realizacji,
  3. inicjowanie i propagowanie działalności jednostek organizacyjnych Policji w zakresie pozyskiwania środków z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych instytucji i programów na termomodernizację obiektów służbowych Policji,
  4. opracowywanie projektów decyzji Komendanta Głównego Policji w zakresie ustalania terenów zamkniętych jednostek organizacyjnych Policji oraz zgody na wykonywanie robót geodezyjnych na terenach zamkniętych,
  5. opiniowanie planów potrzeb remontowych realizowanych przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji dla komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji,
  6. udział w pracach związanych z określaniem standardów architektoniczno-urbanistycznych, funkcjonalno-użytkowych i techniczno-technologicznych dla obiektów służbowych Policji,
  7. sporządzanie analiz i ocen dla kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji z działalności inwestycyjnej oraz remontowej realizowanej przez jednostki organizacyjne Policji.
Powrót na górę strony
Polska Policja