Wydział Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Zespół do spraw Koordynacji Obrotu Nieruchomościami

Do zadań Zespołu do spraw Koordynacji Obrotu Nieruchomościami należy w szczególności:

1. analizowanie i opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji dotyczących:

     - uzyskania prawa trwałego zarządu do nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej lub z mocy prawa w drodze nabycia nieruchomości aktem notarialnym na własność lub w użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa,

     - obciążenia posiadanych nieruchomości prawami osób trzecich na podstawie umów zobowiązaniowych użyczenia, najmu lub dzierżawy,

     - wygaśnięcia prawa trwałego zarządu do nieruchomości,

2. sporządzanie ocen i analiz w zakresie zasadności utrzymywania nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie oraz posiadaniu zależnym jednostek organizacyjnych Policji,

3. monitorowanie działań związanych z prowadzeniem ewidencji nieruchomości, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Policji oraz ich koordynację przy dokonywaniu zmian w stanie posiadania,

4. współpracę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  jednostkami organizacyjnymi Policji w zakresie koordynacji działań związanych z przekazywaniem nieruchomości będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Policji, zbędnych dla resortu spraw wewnętrznych, do zagospodarowania przez Agencję Mienia Wojskowego,

5. wykonywanie zadań wynikających ze sprawowanego przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad instytucją gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Usług Logistycznych”, zwaną dalej „CUL”, obejmujących w szczególności:

     - monitorowanie działań związanych z gospodarowaniem przez CUL nieruchomościami oraz uzyskiwaniem przez CUL wpisu w księgach wieczystych prawa własności do wszystkich nieruchomości przekazanych tej instytucji na własność,

     - opiniowanie wniosków dyrektora CUL w sprawie nabycia i zbycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo udziałów w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego, ich obciążania, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub

       nieodpłatnego korzystania,

     - analizowanie i opiniowanie opracowanych przez CUL okresowych informacji i analiz dotyczących jego funkcjonowania oraz informacji o realizacji wniosków pokontrolnych,

6. sporządzanie dla kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykazu nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie oraz posiadaniu zależnym jednostek organizacyjnych Policji oraz ich analizowanie.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja