Wydział Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Zespół do spraw Mieszkaniowych

 

Do zadań Zespołu do spraw Mieszkaniowych należy w szczególności:

1. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie zwykłym w I instancji dotyczących:

          - realizacji uprawnień osób uprawnionych do świadczeń określonych w przepisach rozdziału 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą o Policji",

          - opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater będących w dyspozycji organów Policji,

          - innych spraw, związanych z czynnościami określonymi w tiret pierwsze i drugie, a wynikających z uprawnień lub obowiązku podmiotów bądź nadzoru instancyjnego,

2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach okreslonych w pkt 1, w których Komendant Główny Policji jest właściwy do rozpatrzenia sprawy jako organ odwoławczy bądź uprawniony do rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,

3. prowadzenie postępowań administracyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2, w trybach nadzwyczajnych,

4. prowadzenie postępowań w zakresie trybu skargowego, wnioskowanego oraz w sprawach wydawania zaświadczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zwanej dalej "kpa", wynikajacych z przepisów rozdziału 8 ustawy o Policji, w tym w ramach nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Policji, a także bezposrednio związanymi z tymi sprawami,

5. przygotowywanie pism procesowych w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1-4,

6. przygotowanie dokumentów finansowych umożliwiających realizację uprawnień policjantów Komendy Głównej Policji do świadczeń okreslonych w przepisach rozdziału 8 ustawy o Policji, poza sprawami włączonymi do zakresu działania innych organów,

7. udzielanie pomocy merytorycznej jednostkom organizacyjnym Policji w zakresie spraw określonych w przepisach rozdziału 8 ustawy o Policji,

8. opracowywanie projektu limitu finansowego i planu rzeczowo-finansowego, a także monitorowanie oraz sporządzanie materiałów z realizacji i zaangażowania zatwierdzonego limitu finansowego oraz stosownych korekt w tym zakresie,

9. sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do realizacji zadań wydziału w kolejnych miesiącach roku budżetowego,

  1. przeprowadzanie kontroli merytorycznej dowodów księgowych,
  2. prowadzenie bieżących analiz  zgodności realizowanych zadań z planem rzeczowo-finansowym
Powrót na górę strony
Polska Policja