Policja.pl

Zespół Ogólny

RADCA
mł. insp. Katarzyna MACIEJEWICZ

tel. sekret.: (47) 72 116 19
fax sekret.: (47) 72 123 56
email: og.bzpe@policja.gov.pl

 

Zadania:

 • prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej, logistycznej, kadrowej, finansowej i informatycznej biura, w tym prowadzenie rejestrów składników majątku ruchomego użytkowanych w komórkach organizacyjnych biura;
 • prowadzenie obsługi sekretariatów i gospodarki transportowej biura;
 • monitorowanie i koordynowanie opiniowania projektów aktów prawnych przez komórki organizacyjne biura;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych pozostających we właściwości zespołu;
 • koordynowanie policyjnej współpracy międzynarodowej biura;
 • realizowanie zadań wynikających z planowania w ramach budżetu zadaniowego oraz kontroli zarządczej w zakresie właściwości biura;
 • koordynowanie udziału biura w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji;
 • administrowanie systemami przetwarzania informacji niejawnych wykorzystywanymi na potrzeby biura;
 • prowadzenie rejestru wpływających do biura skarg i wniosków;
 • opracowywanie i aktualizowanie procedur alarmowania policjantów i pracowników biura oraz przeprowadzanie alarmów ćwiczebnych;
 • koordynowanie działań w zakresie zaspokajania potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników biura;
 • organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości biura;
 • realizacja zadań w zakresie użytkowania i przechowywania broni palnej przez funkcjonariuszy biura;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód powstałych w biurze, wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Komendanta Głównego Policji.

 

 

 
 

 

 

Powrót na górę strony