Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny

Policja.pl

Pierwszy Dzień Wiosny

 

* * *

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny obchodzony jest w dniu równonocy wiosennej, który najczęściej przypada w dniu 21 marca, dnia poprzedniego lub następnego, w zależności, gdzie jest obserwowana. W XX wieku wiosna w strefie czasowej Polski rozpoczynała się zwykle 21 marca, zaś w miarę przybliżania się końca stulecia coraz częściej 20 marca. W 2011 roku pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przypadł na 21 marca (godz. 00:21), zaś wszystkie kolejne do roku 2043 będą obchodzone wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku – 19 albo 20 marca.

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w 2018 r. obchodzony będzie 21 marca. Dzień ten potocznie nazywany jest przez młodzież „Dniem Wagarowicza”.

Dzień Wagarowicza to jedno z ulubionych „świąt” wszystkich uczniów i nastolatków uczęszczających do szkół. Właśnie tego dnia uczniowie pozwalają się  na dzień poza szkołą, wbrew woli pedagogów i rodziców. Coraz częściej jednak „Dzień Wagarowicza” świętuje się w szkole, gdzie w miejsce lekcji organizowane są dla uczniów zajęcia relaksacyjne, rozrywkowe.

Pedagodzy skarżą się na to, że uczniowie - udając się na wagary - często zachowują się mało odpowiedzialnie i ryzykownie. Zwykle na ulicach pojawia się więcej służb mundurowych. Policjanci często odprowadzają uczniów kręcących się po mieście do domów.  21 marca to nieformalne święto uczniowskiej "wolności" od szkoły.

Nie zapominajmy jednak, że wagary są bezprawnym zachowaniem uczniów i mogą nieść za sobą nie tylko konsekwencje w szkole ale także w życiu rodzinnym.

Wagary, ucieczka z lekcji (łac. vagari = „błąkanie się”) jest niczym innym jak samowolnym uchylaniem się od obowiązku szkolnego przez ucznia. Jest to niewątpliwie nieuzasadniona (z punktu widzenia władz szkolnych; nieobejmująca np. choroby), jedno- lub wielokrotna, celowa oraz świadoma nieobecność ucznia na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

Wagary nasilają się szczególnie w okresie wiosennym, a potęgowane są ładną, słoneczną pogodą. Odczuwane rozprężenie wiosenne skutkuje  ogromną chęcią przebywania na świeżym powietrzu w miejscu pełnym słońca i staje się idealnym pretekstem do podjęcia decyzji o wagarach.

W jaki sposób spędzić  Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny – „Dzień Wagarowicza”, by był bezpieczny?

 • Warto po prostu zostać na zajęciach, przewidzianych w szkole. Dyskoteka czy wspólne wyjście do kina mogą być miło spędzonym czasem - i nie będzie odrabiania lekcji ani prac domowych.
 • Zamiast uciekać ze szkoły, może lepiej zorganizować przebieraną imprezę z konkursem na najlepszy strój?
 • Jeśli jednak już chce się spędzić ten dzień "tradycyjnie", to niech to będzie np. wspólne klasowe wyjście do kina , na spacer ze zwiedzaniem okolicy, co na pewno będzie to bezpieczniejsze, niż "kręcenie" bez celu się po mieście. Zadowoleni będą wszyscy: uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 •  A może po prostu zorganizować wraz z nauczycielem ulubionego przedmiotu najbardziej niecodzienną lekcję temetyczną? Np. na języku angielskim wybranie się do najdziwniejszego miejsca w okolicy i nauka słówek z nim związanych?

 

Pomysłów na zorganizowanie Pierwszego dnia wiosny jest wiele. Nie zapominajmy że najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo o które dbają i są odpowiedzialni nie tylko rodzice ale również pedagodzy szkolni.

Konsekwencje prawne

Nie należy zapominać, że wagary niosą za sobą również konsekwencję prawne. Uchylanie się od obowiązku szkolnego, zgodnie z art. 4  ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich[1]stanowi przejaw demoralizacji.

  Art. 4 Demoralizacja nieletniego

§ 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.

Sąd rodzinny wobec nieletniego systematycznie uchylającego się od obowiązku szkolnego może zastosować środki wychowawcze tj.

 • udzielić upomnienia;
 • zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;
 • ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;
 • ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego;
 • zastosować nadzór kuratora;
 • skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 • zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.
 

[1]   Dz.U. z 2016 r. poz. 1654

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

Głównym narzędziem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” jest kalendarz zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zaznaczone zostały daty m.in. określające poszczególne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa.

Integralną częścią przedsięwzięcia jest strona internetowa projektu dedykowana nauczycielom, pedagogom oraz policjantom prowadzącym zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018.

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja