Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny

Policja.pl

Pierwszy Dzień Szkoły

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

W 2017 roku ogólnopolskie działania pn. „Bezpieczna droga do szkoły” Policja przeprowadzi w dniach 1 i 4-8 września.

W ramach akcji policjanci będą pełnili służbę w rejonie szkół i placówek oświatowo wychowawczych sprawując, w początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej, nadzór nad ruchem pieszym i kołowym zapewniając bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym. 

Stałym elementem działań „Bezpieczna droga do szkoły” jest zapraszanie policjantów na spotkania z rodzicami oraz na lekcje wychowania komunikacyjnego z dziećmi. Zajęcia z policjantem są dla najmłodszych zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego. Nie do przecenienia jest wiedza funkcjonariuszy z „drogówki”, którzy poza omówieniem najważniejszych przepisów, potrafią udzielić dzieciom cennych wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, jak np. zdarzenie drogowe oraz wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie danej szkoły.

Jeśli nauczyciel chciałby zaplanować takie spotkanie należy z wyprzedzeniem zwrócić się do miejscowej jednostki Policji z prośbą o poprowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego dla dzieci lub prelekcji dla rodziców.

* * *

O czym warto przypomnieć dzieciom na początku roku szkolnego?

Wśród ofiar wypadków w wieku szkolnym dominują piesi i pasażerowie samochodów osobowych, ale znaczną grupę poszkodowanych stanowią też rowerzyści. Najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem dzieci jako pieszych jest: nagłe wtargnięcie na jezdnię, wychodzenie spoza pojazdu, przebieganie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Stąd też wskazane jest uczenie dzieci, a tym starszym przypominanie, już na początku roku szkolnego, zasad bezpieczeństwa pieszych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze przepisy Prawa o ruchu drogowym dotyczące ruchu pieszych.

 

PIESZY W RUCHU DROGOWYM

Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania  i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.

W rozumieniu prawa o ruchu drogowym pieszym jest także osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim oraz dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem, pod opieką osoby dorosłej.

Pieszy w ruchu drogowym jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeśli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom. (Ustąpienie miejsca oznacza zejście z jezdni i ewentualne zatrzymanie się).

Zasady z korzystaniem z przejścia z sygnalizacją świetlną, które warto przekazać dzieciom:

 • Czekając na światło zielone nie stój przy samej krawędzi jezdni.
 • Gdy zapali się światło zielone, wchodź na jezdnię dopiero, kiedy upewnisz się, że samochody zdołają przed przejściem zahamować.
 • Przekraczaj jezdnię szybkim krokiem, ale nie przebiegaj i nie zatrzymuj się na niej.
 • Nie wkraczaj na przejście, gdy miga światło zielone, jest to ostrzeżenie, że za chwilę zmieni się na czerwone.
 • Jeśli podczas przechodzenia zapali się światło czerwone, ostrożnie i szybko dokończ przechodzenia przez jezdnię.

Przejście bez sygnalizacji świetlnej jest trudniejsze do pokonania, albowiem dziecko samo musi zadecydować, kiedy jest najlepszy moment wkroczenia na jezdnię.

  Zasady związane z korzystaniem z przejścia bez sygnalizacji świetlnej:

 • Nie stój zbyt blisko krawędzi jezdni.
 • Zanim wejdziesz na jezdnię rozejrzyj się, oceń sytuację i zastanów się czy nadjeżdżające samochody są dostatecznie daleko byś zdołał bezpiecznie przejść, spójrz w lewo, potem w prawo, znów w lewo i jeśli jest bezpiecznie przechodź.
 • Nigdy nie wchodź bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet, jeśli widzisz, że porusza się wolno.
 • W czasie przechodzenia przez jezdnię nie korzystaj z telefonu komórkowego ponieważ to odciąga Twoją uwagę od sytuacji na jezdni.

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych:  

 • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
 • Pokonywanie jezdni poza przejściem jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest wówczas obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
 • Pamiętajmy jednak, że czasem lepiej wybrać dłuższą drogę ale bezpieczniejszą, czyli taką gdzie przechodzenie przez jezdnię nie stwarza zagrożenia.

Zabrania się pieszym:

 • wchodzenia na jezdnię:

       a. bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

       b. spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
 • przebiegania przez jezdnię;
 • chodzenia po torowisku;
 • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni się znajdują.

Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy, który chce przejść na drugą stronę musi zawsze korzystać z przejścia dla pieszych. Ma obowiązek korzystać z przejścia także wtedy gdy chce dojść do przystanku komunikacji publicznej a wysepka dla pasażerów łączy się z przejściem dla pieszych.

 

ELEMENTY ODBLASKOWE

Tzw. „odblaski” są niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszego, ich działanie polega na odbijaniu światła reflektorów samochodów, również światła rozproszonego. Dzięki temu kierowca samochodu zauważa pieszego z dużym wyprzedzeniem i ma czas na jego bezpieczne wyminięcie lub ominięcie.

Każda osoba poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązana używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Zdrowy rozsądek nakazuje jednak, aby dzieci nosiły „odblaski” nawet, jeśli przepisy tego nie wymagają, najlepiej przez całą jesień, zimę i wczesną wiosną o każdej porze, a latem po zmierzchu i podczas złej widoczności. Nie tylko poza obszarem zabudowanym ale wszędzie gdzie się poruszają. To dla ich bezpieczeństwa!

 

PORUSZANIE SIĘ POBOCZEM I JEZDNIĄ

Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Przepisy zezwalają, aby na drodze o małym ruchu przy dobrej widoczności dwóch pieszych szło jezdnią obok siebie, jednak zawsze bezpieczniej jest poruszać się „gęsiego”.

Pieszy idąc lewą stroną jezdni ma lepszą możliwość obserwowania samochodów. Widzi wówczas czy kierowca wyminie go w bezpieczny sposób, czy też lepiej ustąpić pojazdowi pierwszeństwa, potocznie mówiąc zejść mu z drogi.

Pieszy może chodzić jezdnią tylko wówczas gdy nie ma chodnika, drogi dla pieszych, pobocza lub czasowo, np. z powodu robót drogowych, nie można z nich korzystać. Tak więc jest to ostateczność, albowiem jezdnia  nie jest bezpiecznym miejscem dla pieszych.

Znaki i sygnały drogowe

Znaki drogowe występują na wszystkich rodzajach dróg, nie sposób uczestniczyć w ruchu drogowym nie rozumiejąc ich znaczenia albowiem bardzo często decydują one o sposobie poruszania zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami.

Znaki drogowe, ważne dla pieszych:

 

Znak poziomy - przejście dla pieszych, potocznie nazywany „zebrą” , występuje razem   ze znakiem pionowym „przejście dla pieszych”. Przepisy zabraniają przyjeżdżania wzdłuż przejścia rowerem, rower należy przeprowadzić pieszo.

 

„Przejście dla pieszych” - znak informacyjny, oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek jezdni.

 

Są też przejścia, wzdłuż których znajduje się przejazd dla rowerzystów, wtedy stosuje się znak „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”

 

Sygnalizacja dla pieszych - światła dla pieszych są w kolorze zielonym i czerwonym (nie ma światła żółtego). Ostrzeżeniem o zmianie światła z zielonego na czerwone jest światło migające zielone.

 

Znak nakazu „droga dla pieszych” oznacza drogę, z której piesi obowiązani są korzystać.

 

Znak „koniec drogi dla pieszych” nie oznacza zakazu ruchu pieszych. Jeśli kończy się droga dla pieszych wówczas pieszy porusza się – zgodnie z przepisami prawa – chodnikiem, poboczem lub jezdnią. W przypadku jezdni i pobocza – lewą stroną drogi.

 

Ten znak oznacza, że droga przeznaczona jest dla pieszych i kierujących rowerami. Piesi i rowerzyści poruszają się po stronie drogi wskazanej na znaku.

 

Na drodze oznakowanej w ten sposób, ruch rowerzystów i pieszych odbywa się po całej szerokości drogi, ale to rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pieszemu.

 

Znak ten ostrzega kierowców o przejściu dla pieszych, bardzo często jest on z daleka widoczny także przez pieszych. Dzięki temu mogą łatwiej zlokalizować wyznaczone przejście. Kierujący zbliżając się do przejścia jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

 

Zakaz ruchu pieszych - zakazuje ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której został umieszczony. Widząc ten znak pieszy powinien sprawdzić czy możliwy jest ruch po przeciwnej stronie drogi. Jeśli droga jest całkowicie zamkniętą dla pieszych znak ten jest umieszczony po obydwu stronach drogi.

Obszarem przyjaznym dla pieszych jest strefa zamieszkania, obowiązują tutaj zasady ruchu drogowego faworyzujące pieszych.

 

strefa zamieszkania

 

koniec strefy zamieszkania

 

W strefie zamieszkania piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami, mogą też poruszać się całą szerokością drogi i przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu a dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z drogi samodzielnie, bez opieki starszych. Kierowcy muszą jeździć tutaj powoli, z prędkością nie większą niż 20 km/h.

Ale nawet w strefie zamieszkania trzeba być przewidującym i ostrożnym. Kierowca może nie zauważyć dziecka albo mimo zakazu jechać za szybko.

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

Głównym narzędziem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” jest kalendarz zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zaznaczone zostały daty m.in. określające poszczególne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa.

Integralną częścią przedsięwzięcia jest strona internetowa projektu dedykowana nauczycielom, pedagogom oraz policjantom prowadzącym zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018.

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja