Biuro Finansów - Policja.pl

Biuro Finansów

Biuro Finansów

Biuro Finansów realizuje zadania wynikające z funkcji dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenta trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów i wykonywania wydatków ujętych w planie finansowym KGP.

Do zadań Biura Finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Komendantowi Głównemu Policji, a także innych jednostek organizacyjnych przez niego nadzorowanych;
 2. planowanie budżetu Policji oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
 3. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. tworzenie i aktualizowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie finansów Policji;
 5. pozyskiwanie dla Policji funduszy pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na wniosek biur KGP;
 6. gospodarowanie środkami przydzielonymi na realizację powierzonych zadań;
 7. prowadzenie obsługi finansowej oraz rachunkowości w KGP;
 8. prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników KGP oraz Funduszu Socjalnego dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego;
 9. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą;
 10. nadzorowanie postępowań wyjaśniających w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w zarządzie KGP;
 11. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji w zakresie właściwości biura.
Kontakt:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-131-23; (22) 60-131-75
  fax (22) 60-126-94
  e-mail: sekbf@policja.gov.pl
Powrót na górę strony