Wydział Dochodzeniowo-Śledczy - Policja.pl

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Policja.pl

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY

 

NACZELNIK
nadkom. Michał BIAŁĘCKI

Sekretariat:
tel. (22) 60-159-58
fax: (22) 60-141-17
 

Do zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy w szczególności:

 1. koordynowanie oraz nadzorowanie postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez jednostki
  i komórki organizacyjne Policji, w sprawach o skomplikowanym charakterze;
 2. monitorowanie działań komórek dochodzeniowo-śledczych Policji i dokonywanie ocen stopnia osiągania celów w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
 3. monitorowanie użyteczności wzorów formularzy procesowych oraz inicjowanie ich zmian;
 4. monitorowanie prowadzonych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji rejestrów ewidencyjnych prowadzonych w systemie informatycznym Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo
  -Śledczych;
 5. inicjowanie działań mających na celu modyfikację Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych;
 6. opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie prowadzenia postępowania przygotowawczego;
 7. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości wydziału;
 8. określanie metodyki wykonywania przez jednostki i komórki organizacyjne Policji czynności dochodzeniowo-śledczych;
 9. współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie usprawniania systemu prawnokarnego;
 10. przygotowywanie dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji informacji o nowych regulacjach prawnych i o orzecznictwie sądowym, dotyczących problematyki pozostającej we właściwości wydziału;
 11. udział w rozstrzyganiu sporów o właściwość miejscową w sprawach nieobjętych nadzorem prokuratora wszczętych między komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji lub jednostkami organizacyjnymi Policji działającymi w terytorialnym zasięgu działania różnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji;
 12. organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału.
Powrót na górę strony