Wydział Ogólny - Policja.pl

Wydział Ogólny

Policja.pl

Wydział Ogólny

WYDZIAŁ OGÓLNY

 

NACZELNIK
mł. insp. Maria HALCZYJ-SIWECKA

tel. (22) 60-129-32
fax: (22) 60-129-12
e-mail:  maria.siwecka@policja.gov.pl

Do zadań Wydziału Ogólnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej, logistycznej, kadrowej, finansowej i informatycznej biura;
 2. prowadzenie obsługi sekretarskiej i transportowej kierownictwa biura;
 3. opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu właściwości wydziału oraz monitorowanie
  i koordynowanie opiniowania aktów prawnych przez inne komórki organizacyjne biura;
 4. opracowywanie projektów aktów prawnych pozostających we właściwości wydziału;  
 5. koordynowanie policyjnej współpracy międzynarodowej biura;
 6. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej biura;
 7. realizowanie zadań wynikających z planowania w ramach budżetu zadaniowego oraz kontroli zarządczej w zakresie właściwości biura;
 8. koordynowanie udziału biura w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji (SESPol);
 9. administrowanie systemami przetwarzania informacji niejawnych wykorzystywanymi na potrzeby biura;
 10. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;
 11. opracowywanie i aktualizowanie procedur alarmowania policjantów i pracowników biura oraz przeprowadzanie alarmów ćwiczebnych;
 12. koordynowanie działań w zakresie zaspokajania potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników biura;
 13. organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości biura.
Powrót na górę strony
Polska Policja