Lotnictwo w Policji - Główny Sztab Policji - Policja.pl

Główny Sztab Policji

KGP

Lotnictwo w Policji

Data publikacji 13.11.2009

Wykorzystanie śmigłowców do zadań policyjnych zapoczątkowano w roku 1965, kiedy to po raz pierwszy zostały poderwane w powietrze dwa śmigłowce Mi-4 i dwa śmigłowce SM-1 Eskadry Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego MSW, w celu poszukiwania zbiegłych z więzienia w Krośnie przestępców. Niezależnie od prowadzonych poszukiwań, wzdłuż prawdopodobnej trasy ucieczki skazanych, rozrzucano także specjalne ulotki z komunikatem policyjnym.

Po przekształceniu eskadry w 103 Pułk Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW, który doposażono między innymi w śmigłowce Mi-2, M-8, Mi-17, W-3 i Bell 206, przybyło zadań wykonywanych na rzecz resortu spraw wewnętrznych. Do 1995 roku 103 samodzielnie zabezpieczał on całą działalność lotniczą w resorcie, wykonując w pełnym zakresie również zadania policyjne.

Początek działalności polskiego lotnictwa policyjnego w zasadzie datuje się na rok 1996, kiedy powstały dwa pierwsze Zespoły Lotnictwa Policyjnego KWP w Krakowie i w Poznaniu, wyposażone w 2 śmigłowce PZL "Kania". W 2000 roku przejęto - po rozformowaniu 103 Pułku Lotnictwa NJW MSWiA 11 śmigłowców, które po modyfikacji zostały wprowadzone do służby w nowych strukturach Lotnictwa Policyjnego, uroczyście inaugurujących działalność 09 maja 2001 roku.

Struktura organizacyjna

Poszczególne jednostki organizacyjne Lotnictwa Policji rozlokowane są na lotniskach i lądowiskach w następujący sposób :

- Wydział Lotniczy ZL KGP - WARSZAWA:
1 x Bell – 206,
3 x Mi – 8,
2 x W-3,

- Sekcja Lotnictwa KWP - KRAKÓW
- 2x PZL Kania,

- Sekcja Lotnictwa KWP – ŁÓDŹ
- 2x Mi-2,

- Sekcja Lotnictwa KWP – POZNAŃ
- 2x Mi-2,

- Sekcja Lotnictwa KWP - SZCZECIN
- 2x Mi-2,

- Sekcja Lotnictwa KWP - WROCŁAW
- 2x Mi-2.

Dokumentami normalizującymi działalność Lotnictwa Policji są: Zarządzenie nr 1158 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2005 w sprawie powołania oraz określenia organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej służby Lotnictwo Policji oraz Zarządzenie nr 1216 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Lotnictwa Policji sprawuje Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji KGP. Nadzór merytoryczny sprawuje natomiast Zespół ds. Lotnictwa Służb Porządku Publicznego Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA.

Personel lotniczy zatrudniony w strukturach Lotnictwa Policji charakteryzuje się bardzo dużym doświadczeniem zawodowym wynikającym z praktyki nabytej w lotnictwie wojskowym i cywilnym. Piloci spędzili w powietrzu kilka tysięcy godzin, posiadają uprawnieniami do lotów w trudnych warunkach atmosferycznych zarówno w dzień jaki i w nocy. Personel techniczny stanowi natomiast grono bardzo doświadczonych fachowców, zapewniających bezawaryjną eksploatację użytkowanych statków powietrznych.
Poszczególne jednostki Lotnictwa Policji działają w zasadzie na terytorium poszczególnych województw, do których zostały przydzielone, jednak w sytuacjach kryzysowych każdy śmigłowiec może być skierowany w dowolne miejsce w Polsce.

Lotnictwo Policji oprócz działalności wynikającej z jego przeznaczenia wspomaga również Lotnictwo Straży Granicznej i Lotnictwo Sanitarne. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej Lotnictwo Policji jest również zobligowane do włączenia się w działalność ratowniczo-ewakuacyjną. Zakłada się, iż dzięki wprowadzeniu śmigłowców do działań operacyjnych w ramach wsparcia lotniczego, znacznie wzrośnie operatywność i skuteczność działania Policji, co w zadowalający sposób przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Zadania i możliwości wykorzystania Lotnictwa Policji

Działalność Lotnictwa Policji ukierunkowana jest się w zasadzie na pięć głównych dziedzin:

• działania pościgowe,

• działania w ruchu drogowym,

• udział w akcjach, operacjach z wykorzystaniem termowizji i pasma TV do transmisji obrazu na stanowisko kierowania w czasie rzeczywistym,

• szkolenie i doskonalenie pododdziałów antyterrorystycznych,

• współdziałanie z innymi rodzajami lotnictwa.

Do szczegółowych zadań Lotnictwa Policji należą:

w zakresie działań i zabezpieczeń prewencyjnych:

• prowadzenie działań pościgowo-blokadowych,

• poszukiwanie zwłok za pomocą urządzeń termowizyjnych,

• udział w operacjach policyjnych związanych z zabezpieczeniem porządku i bezpieczeństwa publicznego w czasie trwania imprez masowych o podwyższonym stopniu ryzyka oraz podczas zabezpieczenia szczególnej rangi uroczystości państwowych i kościelnych, w tym również wizyt VIP,

• udział w zabezpieczeniach policyjnych prowadzonych akcji ratowniczych w związku z zaistniałymi katastrofami i klęskami żywiołowymi, w tym możliwość wykonania akcji ratowniczej wobec ofiar na terenach trudno dostępnych (użycie lin desantowych do przetransportowania ofiar w miejsca bezpieczne),

• w zakresie ochrony przeciwpożarowej (rozpoznanie zagrożeń kompleksów leśnych, przekazywanie informacji o ogniskach pożarów,

• w zakresie zabezpieczenia prewencyjnego porządku na akwenach oraz udziału w akcjach ratowniczych,

• współdziałanie z patrolami ruchu drogowego na trasach centralnej koordynacji służby oraz z pozostałymi patrolami będącymi w służbie patrolowo-obchodowej,

• objęcie nadzorem z użyciem śmigłowca wszelkich konwojów wartościowych oraz konwojów dzieł sztuki, które objęte są gwarancjami rządowymi,

w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej:

• obserwacja rejonów szczególnie zagrożonych przestępczością pospolitą i zorganizowaną, osłona i wspomaganie działań operacyjnych, w tym osłona medyczna tych działań,

• zapewnienie szybkiego przemieszczenia na miejsce zdarzenia policjantów grup operacyjno-dochodzeniowych, zespołów minersko-pirotechnicznych, techników kryminalistyki, negocjatorów, pododdziałów antyterrorystycznych,

• udział w akcjach policyjnych prowadzonych przez służby pionu kryminalnego w zakresie poszukiwań osób zaginionych, ukrywających się osób podejrzanych, tymczasowo aresztowanych i zbiegów z zakładów karnych, jak również innych osób znajdujących się w zainteresowaniu Policji,

• zapobieganie i zwalczanie przestępczości na szlakach komunikacyjnych,

• współdziałanie z komercyjnymi podmiotami w zakresie ochrony osób i mienia oraz odzyskiwania skradzionych pojazdów,

• monitorowanie tras przemieszczania się figurantów (umożliwienie wykonania dokumentacji filmowej i zdjęciowej np. od miejsca podjęcia okupu do miejsca przetrzymywania zakładnika),

• obserwacja akwenów, ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz kierowanie w miejsce ich popełnienia patroli wodnych,

• ujawnianie skradzionych ładunków, tymczasowych magazynów i innych obiektów mających związek z przestępstwem, a usytuowanych w miejscach trudno dostępnych (teren górzysty, leśny, podmokły),

• ujawnianie przestępstw związanych z kradzieżami paliw z rurociągów, magazynów, elementów wyposażenia linii kolejowych i sieci energetycznych,

• rozpoznanie, wyszukiwanie nielegalnych wytwórni spirytusu na terenach podmokło-bagiennych (zwyczajowych miejscach produkcji) oraz przerzut minerów do likwidacji urządzeń produkcyjnych,

• obserwacja terenów leśnych i akwenów w celu zwalczania kłusownictwa oraz nielegalnej wycinki drzew,

• rozpoznanie terenu pod względem nielegalnych upraw maku, konopi indyjskich, itp.,

• współdziałanie z pionem kryminalnym oraz Strażą Graniczną w zakresie zwalczania przestępstw związanych z nielegalnym obrotem środkami płatniczymi, bronią, amunicją i narkotykami,

• współdziałanie ze Strażą Graniczną w ochronie nienaruszalności granicy państwowej,

• szkolenie oraz działania bojowe z pododdziałami antyterrorystycznymi w celu bezpośredniego zwalczania terroryzmu,

• wykonywanie lotów dyspozycyjno-transportowych na rzecz członków sztabów akcji i operacji policyjnych,

• współdziałanie ze służbami policji państw sąsiednich.

Charakterystyka śmigłowców Lotnictwa Policji

Śmigłowce eksploatowane w jednostkach organizacyjnych Lotnictwa Policji zostały prawie w całości pozyskane ze 103 pułku lotniczego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA. Wyjątek stanowią śmigłowce PZL Kania, które zostały wyprodukowane w WSK Świdnik z zamiarem wprowadzenia ich do eksploatacji w Lotnictwie Służb Porządku Publicznego.

Wszystkie śmigłowce zostały doposażone w urządzenia łączności specjalnej do współpracy w sieciach resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz inne urządzenia specjalne, znacznie zwiększające skuteczność wykrycia poszukiwanych ludzi i obiektów o każdej porze dnia i nocy.

MIL Mi-8 Średni śmigłowiec transportowy, załoga 3 osoby, pasażerów 9 / 22

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 3 maszyny tego typu.

Silniki: 2 turbinowe TW-2 117 A po 1267 kW
Średnica wirnika 21,29 m Prędkość maks. 250 km/h
Długość kadłuba 18,17 m Prędkość przelot. 225 km/h
Wysokość 5,65 m Wznoszenie 8 m/s
Masa własna 6800 kg Pułap 4500 m
Masa użyteczna 5200 kg Zasięg 350/540 km
Masa całkowita 12000 kg Zapas paliwa 1870/2615 l

Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa;
Wirnik nośny pięciołopatowy;
Pierwszy lot 17.09.1962 r.;
Wersje: pasażerska, salon, pasażersko-towarowa;
Wyprodukowano ponad 10000 szt.;
Dodatkowe wyposażenie:
- rama z zaczepem zewnętrznym o udźwigu 3000 kg,
- wciągarka LUCAS o udźwigu 250 kg
- stanowisko do desantu na linach,
- reflektor-szperacz,
- przystosowany do lotów w NVG,
- dodatkowe zbiorniki paliwa 2 x 915 l.  

 PZL "SOKÓŁ" Lekki śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 2/3 osoby, pasażerów 10

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 2 maszyny tego typu.

Silniki: 2 turbinowe PZL-10W po 650 kW
Średnica wirnika 15,70 m Prędkość maks. 255 km/h
Długość kadłuba 14,21 m Prędkość przelot. 235 km/h
Wysokość 4,12 m Wznoszenie 8,5 m/s
Masa własna 3680 kg Pułap 5100 m
Masa użyteczna 2420 kg Zasięg 690 km
Masa całkowita 6400 kg Zapas paliwa 1700 l

Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa;
Wirnik nośny czterołopatowy;
Pierwszy lot 16.11.1979 r. (w Polsce 1965 r.);
Wersje: pasażerska, salon, transportowa;
Wyprodukowano kilkaset szt.;
Dodatkowe wyposażenie:
- wciągarka LUCAS o udźwigu 250 kg,
- dodatkowy zbiornik paliwa 1030 l.,
- kamera LEO-400 (tele i termowizyjna),
- reflektor-szperacz.

Bell 206B-III Jet Ranger. Lekki śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 1/2 osoby, pasażerów 3

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 1 maszynę tego typu.

Silnik: turbinowy Allison 250C-20 313 kW
Średnica wirnika 10,16 m Prędkość maks. 216 km/h
Długość kadłuba 9,50 m Prędkość przelot. 190 km/h
Wysokość 2,91 m Wznoszenie 6,5 m/s
Masa własna 730 kg Pułap 4115 m
Masa użyteczna 720 kg Zasięg 550 km
Masa całkowita 1450 kg Zapas paliwa 345 l

Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa;
Wirnik nośny dwułopatowy;
Pierwszy lot 10.01.1966 r.;
Wersje: pasażerska, salon, transportowa;
Wyprodukowano ponad 7500 szt.;
Dodatkowe wyposażenie:
- głośniki zewnętrzne;
- reflektor-szperacz;
- kamera FLIR (termowizyjna).

PZL "KANIA" Lekki śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 1/2 osoby, pasażerów 5

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 2 maszyny tego typu.

Silniki: 2 turbinowe Allison 250-C20B po 313 kW
Średnica wirnika 14,56 m Prędkość maks. 210 km/h
Długość kadłuba 12,03 m Prędkość przelot. 190 km/h
Wysokość 3,64 m Wznoszenie 9,9 m/s
Masa własna 2365 kg Pułap 4000 m
Masa użyteczna 1185 kg Zasięg 430/886 km
Masa całkowita 3550 kg Zapas paliwa 600/1000 l

Konstrukcja duraluminiowa , półskorupowa;
Wirnik nośny trójłopatowy;
Pierwszy lot 03.06.1979 r.
(ulepszona wersja 21.02.1986 r.);

Wersje: transportowa, pasażerska;
Wyprodukowano kilkanaście szt.;
Dodatkowe wyposażenie:
- kamera FLIR-4000,
- reflektor-szperacz,
- głośniki zewnętrzne.

PZL Mi-2 Lekki śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 1/2 osoby, pasażerów 5

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 8 maszyn tego typu.

Silniki: 2 turbinowe GTD-350 po 294 kW
Średnica wirnika 14,50 m Prędkość maks. 210 km/h
Długość kadłuba 11,94 m Prędkość przelot. 160 km/h
Wysokość 3,75 m Wznoszenie 4,5 m/s
Masa własna 2400 kg Pułap 4000 m
Masa użyteczna 1100 kg Zasięg 540 km
Masa całkowita 3500 kg Zapas paliwa 1070 l

Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa;
Wirnik nośny trójłopatowy;
Pierwszy lot 12.09.1961 r. (w Polsce 1965 r.);
Wersje: rozpoznawczo-łącznikowa;
Wyprodukowano ponad 5400 szt.;
Dodatkowe wyposażenie:

- kamera Ultra Force 275C (4 statki powietrzne),
- wciągarka ŁPG-3 o udźwigu 150 kg,
- głośniki zewnętrzne,
- reflektor - szperacz.

(Źródło: KGP)

Powrót na górę strony