Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja nt. kultury organizacyjnej w służbach mundurowych

Data publikacji 21.11.2014

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, kadra dowódcza polskiej Policji, przedstawiciele służb mundurowych, ludzie nauki oraz wielu gości wzięło udział w konferencji „Kultura organizacyjna w służbach mundurowych”. Przedsięwzięcie zorganizowała Policja przy współpracy Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych.

W Poznaniu przy współpracy z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych z prof. dr hab. Michałem Iwaszkiewiczem na czele 21 listopada br. została zorganizowana ogólnopolska konferencja naukowa na temat kultury organizacyjnej w służbach mundurowych. W konferencji wziął udział gen. insp. Marek Działoszyński Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy Policji, szefowie innych służb mundurowych współpracujących z Policją, a także ludzie nauki i wielu zaproszonych gości.

Konferencja została zorganizowana przez Komendę Główną Policji, Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych przy współudziale Międzynarodowych Targów Poznańskich. To wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych.

Gen. insp. Marek Działoszyński podczas swojego wystąpienia powiedział: - Polska Policja prowadzi szereg działań w zakresie budowania kultury organizacyjnej. Nie jest to jednak łatwe, by realizować to zadanie w tak dużej formacji, jaką jest Policja. Każda instytucja składa się z wielu elementów organizacyjnych, jak system zarządzania i innych czynników wpływających na sprawność działania. W naszej formacji to także ceremoniał i wartości. Stanowią one fundament podejścia policjantów do munduru i służby. Suma tych elementów to skarbnica wiedzy, jak budować kulturę organizacyjną w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski zwrócił także uwagę na czynnik integracji środowiska w budowaniu kultury organizacyjnej: – Integrujemy się biorąc udział w tej konferencji. Są tutaj komendanci wszystkich komend wojewódzkich z całej Polski, a także policjanci i pracownicy Policji z Wielkopolski. Cieszy mnie obecność przedstawicieli innych służb mundurowych i organizacji, z którymi Policja współpracuje na co dzień – powiedział w wystąpieniu otwierającym konferencję.

Szef wielkopolskich policjantów insp. Rafał Batkowski wygłosił także referat zatytułowany „Optymalizacja relacji zarządczych elementem kultury organizacyjnej wielkopolskiej Policji”, w ramach którego wskazał na istotę relacji zarządczych i ich wagę oraz konieczność doskonalenia. Określił także cele realizowane w jego garnizonie, zmierzające do optymalizacji procesów zarządczych i przedstawił wnioski służące właściwym, wzajemnym relacjom pomiędzy kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych, a także pomiędzy kierownikiem a personelem – podwładnymi (policjantami i pracownikami Policji).

Komendant Batkowski na zakończenie swojego wystąpienia zaznaczył, że działania określane mianem kultury organizacyjnej wpływają w efekcie na satysfakcję policjantów z realizowanych zadań oraz budowanie zaufania do formacji i pozytywnego wizerunku Policji. - Wpływa to bezsprzecznie na efektywność i skuteczność naszych działań, a co najważniejsze na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, którym służymy i ich gotowość do współpracy z Policją – podkreślił.

Kultura organizacyjna to system znaczeń, symboli i postaw przyjmowanych przez członków instytucji, odróżniający tę instytucję od innych. Ogólnopolska konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą w zakresie sprawnego zarządzania. Należy podkreślić, że kultura organizacyjna to nie tylko założenia, normy i zasady, których uczą się pracownicy. To przede wszystkim dobrze funkcjonująca struktura organizacyjna oraz silne przywództwo, które rodzą zachowania pożądane w instytucji.

Na koniec spotkania gen. insp. Marek Działoszyński Komendant Główny Policji oraz insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu podziękowali wszystkim prelegentom i osobom, które przygotowały konferencję. W szczególny sposób podziękowali prof. dr hab. Michałowi Iwaszkiewiczowi Rektorowi Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu za inicjatywę oraz zaangażowanie w organizację konferencji naukowej, w której udział wzięła kadra kierownicza polskiej Policji, przedstawiciele innych służb mundurowych i ludzie nauki.

(KWP w Poznaniu / mj)

Powrót na górę strony