Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacje z Ukrainy i Białorusi z wizytą w KGP

Data publikacji 28.11.2014

W siedzibie KGP odbyło się spotkanie policjantów Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi BSK KGP z delegacjami z Ukrainy i Białorusi. Miało na celu wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie zapobiegania handlu ludźmi i przestępstw okołoprostycyjnych, w tym pedofilii i pornografii dziecięcej. Poruszono również kwestie legislacyjne w ramach zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi.

W dniach 26  i 27 listopada 2014 r. w siedzibie KGP funkcjonariusze Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi podjęli delegację strony ukraińskiej i białoruskiej. Spotkania zostały zorganizowane przy współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji.

Stronę ukraińską reprezentowało dwóch przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i dwóch policjantów z obwodu Iwano-Frankowskiego. W skład ośmioosobowej delegacji białoruskiej weszli natomiast pracownicy: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Polityki Społecznej oraz pracownicy Czerwonego Krzyża na Białorusi. Delegatom towarzyszyli przedstawiciele fundacji zajmujących się poszkodowanymi w procederze przestępczym handlu ludźmi oraz International Organization Migration (OIM).

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie zapobiegania handlu ludźmi i przestępstw okołoprostycyjnych,  w tym pedofilii i pornografii dziecięcej. Poruszono również kwestie legislacyjne w ramach zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi.

Z uwagi na fakt, iż jednym z poruszanych zagadnień było omówienie i wypracowanie ścieżek współpracy oraz wymiany informacji międzynarodowych, zorganizowano na terenie BMWP KGP Biura SIRENE spotkanie, podczas którego zaprezentowano delegatom formy i metody współpracy międzynarodowej, kanały przesyłania informacji oraz zakres działalności BMWP KGP. Ponadto delegatów zapoznano z zasadami działania Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych działającym na terenie Biura Służby Kryminalnej KGP. Omówiono ścieżkę powiadamiania organów ścigania o zaistniałym zdarzeniu, jak również czynności niecierpiące zwłoki, jakie podejmuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu osoby.

Szczególnym uznaniem i zaciekawieniem delegaci objęli nowo utworzoną w BSK skrzynkę e-mailowej o adresie: handelludzmibsk@policja.gov.pl, za pośrednictwem której można przesłać informację do Policji o zaobserwowanych symptomach procederu handlu ludźmi. Równie ciekawym dla przedstawicieli Ukrainy i Białorusi był fakt powstania infolinii o nr – 664 974 934,  obsługiwanej przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Handlem Ludźmi BSK KGP. Infolinia ta również jest wykorzystywana do zbierania informacji odnośnie przestępstwa handlu ludźmi jak i kontaktów z organizacjami pozarządowymi zapewniającymi pomoc ofiarom tego procederu. 

Działania wszystkich przedstawionych biur KGP spotkały się z dużym uznaniem wizytujących gości. Delegaci zapewnili iż, przedłożą informację właściwym Ministerstwom Spraw Wewnętrznych o metodach pracy polskiej Policji z sugestią wdrożenia tych samych procedur na swoim terenie.

(BSK KGP / kr)

  • Wizyta delegacji ukraińskiej

  • Wizyta delegacji białoruskiej

Powrót na górę strony