Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe służby prewencyjnej

Data publikacji 17.03.2015

W Warszawie rozpoczęło się trzydniowe seminarium szkoleniowe naczelników komend wojewódzkich i Stołecznej Policji, odpowiedzialnych za służbę prewencją. Spotkanie otworzył Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Cezary Popławski wraz z Zastępcą Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP insp. Ryszardem Garbarzem. Podczas seminarium omówione zostanie funkcjonowanie wybranych obszarów służby prewencyjnej oraz stopnień realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji.

Seminarium otworzył Zastępca Komendanta Głównego insp. Cezary Popławski, który przedstawił oczekiwane kierunki działania i rozwoju służby prewencyjnej. Komendant zwrócił uwagę na potrzebę przemodelowania funkcji naczelników wydziałów prewencji KWP, którzy muszą być inicjatorami zmian w służbie prewencyjnej podległych sobie garnizonach i w dużo większym zakresie wspierać komendantów wojewódzkich Policji, szczególnie w zakresie dokonania przeglądu struktur organizacyjnych podległych jednostek organizacyjnych Policji. Jest to determinowane koniecznością spełnienia oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia właściwej liczby umundurowanych policjantów kierowanych do służby zewnętrznej, które to zagadnienie jest jednym z Priorytetów Komendanta Głównego na lata 2013-2015.

Komendant podkreślił, iż należy położyć szczególny nacisk na kształtowanie właściwych, empatycznych, propomocowych postaw policjantów, albowiem Policja jest formacja służącą społeczeństwu i stąd wysokie oceny społeczne podejmowanych przez nią działań. Oceny te są powodem do dumy, jednak zobowiązują do jeszcze bardziej skutecznych działań. Insp. Popławski podkreślił, iż policjant prewencji musi być otwarty, ale jednocześnie stanowczy i konsekwentny w swoich działaniach, szczególnie w przypadku egzekwowania prawa w stosunku do sprawców wykroczeń szczególnie dotkliwych społecznie. W tym kontekście podkreślił potrzebę doskonalenia policjantów w zakresie procedury wykroczeniowej w związku z wejściem w życie nowych rozwiązań prawnych. Komendant zwrócił również uwagę na potrzebę permanentnego podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów służby prewencyjnej w ramach doskonalenia lokalnego, w tym poprzez obligatoryjny udział w turniejach wiedzy zawodowej „Patrol Roku” oraz „Dzielnicowy Roku”.

Moderujący seminarium Naczelnik Wydziału Prewencji BPiRD KGP mł. insp. Robert Kumor omówił efekty uzyskane w poszczególnych obszarach funkcjonowania służby prewencyjnej, wskazując na napotkane trudności oraz sposoby ich niwelowania. Kolejnym blokiem tematycznym przedstawionym przez nadkom. Agnieszkę Romańską, Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji BPiRD KGP, było omówienie zmian w procedurze wykroczeniowej oraz sposobem przygotowania policjantów do realizacji zadań w nowym stanie prawnym. Wagę zagadnienia oddaje fakt, iż policjanci służby prewencyjnej w skali roku ujawniają ponad 8 mln wykroczeń.

Zagadnienia związane z projektowanymi zmianami w sposobie realizacji zadań przez policjantów „pierwszego kontaktu”, czyli dzielnicowych, mające na celu podniesienie efektywności realizowanych przez nich zadań oraz ich wyposażenie w nowe środki komunikacji omówił mł. insp. Arkadiusz Kopczyński, podobnie jak potrzebę zmiany organizacji służby zewnętrznej w kontekście wejścia w życie nowych regulacji prawnych dotyczących rozkładu czasu służby policjantów. To jakże istotne dla funkcjonowania Policji zagadnienie szczegółowo omówił Dariusz Wodnicki – starszy specjalista Wydziału Spraw Osobowych Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Kolejnym blokiem zagadnieniowym, który wzbudził szczególne emocje uczestników seminarium, było uzgodnienie konkurencji i warunków rozgrywania turniejów służby prewencyjnej „Patrol Roku” oraz „Dzielnicowy Roku”. Szczegółową analizę rozegranych w 2014 r. turniejów wraz z wnioskami na 2015 r. przedstawił kom. Piotr Rzeźnik. Zagadnienie to jest szczególnie istotne, albowiem w tej formie doskonalenia zawodowego corocznie udział bierze ponad 28 tysięcy policjantów.

Integralnym elementem każdego seminarium szkoleniowego jest blok dyskusyjny, w trakcie którego przedstawiciele każdego z garnizonów wymieniają się doświadczeniami w zakresie wdrażania określonych rozwiązań organizacyjnych w ramach „dobrych praktyk”. W trakcie seminarium Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu – kom. Maciej Purol podzielił się doświadczeniami w zakresie „Modelowego postępowania policjanta w określonych sytuacjach interwencyjnych”, zaś mł. insp. Piotr Kulesza – Naczelnik Wydziału Prewencji w Krakowie omówił zagadnienie „Poprawy organizacji służby patrolowej poprzez przemodelowanie treści zdań doraźnych”.

Seminarium szkoleniowe zakończy się udziałem uczestników w konferencji pn. „Prewencja Policji – perspektywy i wyzwania”

(źródło: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP)

 

 

Powrót na górę strony