Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Kibice razem” – program współpracy z kibicami piłki nożnej

Data publikacji 13.10.2015

Ministerstwo Sportu i Turystyki przy wsparciu Polskiego Związku Piłki Nożnej po raz drugi organizuje konferencję o tematyce związanej z ruchem kibicowskim i bezpieczeństwem na stadionach piłkarskich w Polsce. Podczas Konferencji zaprezentowany zostanie nowy Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM. Konferencji towarzyszy Kongres założycielski Ogólnopolskiego Związku Klubów Kibiców Niepełnosprawnych. W konferencji udział biorą: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezary Popławski oraz przedstawiciele Wydziału Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.

„Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2016 – 2018” stanowi kontynuację projektu KIBICE RAZEM, a jego celem strategicznym jest poprawa organizacji i poziomu bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez kontunuowanie dialogu i współpracy z kibicami. Cel zostanie osiągnięty przez systematyczne udzielanie wsparcia dla pozytywnych inicjatyw kibiców, rozwoju i profesjonalizacji stowarzyszeń kibiców, budowy i wsparcia elit środowiskowych oraz przez redukcję postaw przemocy i agresji w środowisku kibiców. Program ma charakter otwarty – nie wyklucza żadnej z grup kibicowskich, proponując jednocześnie pozytywną alternatywę dla kultury przemocy. Podstawowym podmiotem organizacyjnym Programu jest lokalny ośrodek dla kibiców.

Program ma charakter wieloletni i zakłada ścisłe partnerstwo organów władzy centralnej i samorządowej, organizacji pozarządowych i środowiska kibiców. Przekształcenie projektu w Program zapewni stabilne finansowanie ośrodków lokalnych. W 2015 r. MSiT ogłosi konkurs ofert na realizację działań w Programie w okresie trzyletnim, a umowa z koordynatorem centralnym podpisana zostanie na okres 2016 – 2018. W ramach Programu planowane jest otwarcie corocznie 3 nowych ośrodków. Długofalowa kontynuacja polegać będzie na stworzeniu ogólnopolskiej sieci ośrodków lokalnych, w celu zwiększenia ich oddziaływania na środowisko kibiców.

Ogólnopolski Związek Klubów Kibiców Niepełnosprawnych to pierwszy tego typu związek o zasięgu ogólnopolskim. W Kongresie udział wezmą stowarzyszenia z różnych miast Polski, w tym Wrocławia, Legnicy, Katowic, Zabrza i Gdańska.

Dzisiejsza konferencja odbyła się w Hotelu Radisson Blu Centrum przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie. Otwarciu towarzyszył briefing prasowy, w którym uczestniczyli Bogusław Ulijasz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Zbigniew Boniek - Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. W Konferencji udział wzięli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezary Popławski, Naczelnik Wydziału Profilaktyki BPiRD KGP podinsp. Dorota Pater oraz reprezentujący Sztab Policji KGP mł. insp. Dariusz Wójcik.

Jednym z najbardziej kluczowych programów prowadzonych przez Policję należy ogólnopolski program ,,Jestem Kibicem przez duże „K” zbudowany na strategii edukacyjnej polegającej na przekazywaniu wartości prospołecznych oraz uczeniu kluczowych umiejętności psychologicznych i społecznych umożliwiających radzenie sobie z własnymi emocjami, a także radzenie sobie w sytuacjach społecznych, w kontaktach z ludźmi oraz strategii alternatyw polegającej na stwarzaniu młodzieży możliwości do angażowania się w konstruktywną działalność, dzięki której może rozwijać swoje zainteresowania i zaspokoić potrzebę przynależności do grupy.

Kolejnym projektem jest program „Z młodym pokoleniem na stadiony” realizowany przy udziale KWP we Wrocławiu, którego głównym celem jest kreowanie postaw bezpiecznego zachowywania się na boiskach i stadionach piłkarskich, przekazanie wiedzy z zakresu organizacji imprez masowych, a także pokazania miejsc rozgrywek piłkarskich od właściwej strony w celu przełamania nieprawdziwych stereotypów na temat imprez sportowych, a także obiektów.

Komenda Stołeczna Policji natomiast realizuje program pod nazwą „Kibic” skierowany na edukację młodego pokolenia w zakresie właściwych i bezpiecznych zachowań podczas rozgrywek piłkarskich na stadionach oraz boiskach. Jego celem jest kształtowanie nawyków poprawnego oraz właściwego zachowania kibiców w związku z organizowanymi masowymi imprezami sportowymi, przygotowanie młodzieży do kulturalnego udziału w wydarzeniach sportowych. Program adresowany jest do uczniów klas II szkół gimnazjalnych. Ponadto policjanci pionu profilaktyki społecznej we współpracy z partnerami społecznymi samorządami, ngo, placówkami szkolnymi, realizują lokalne programy profilaktyczne, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas imprez sportowych. Założenia lokalnych inicjatyw są zbieżne z zasadami ogólnopolskich i regionalnych inicjatyw edukacyjnych.

Udział Policji w konferencji „Kibice razem” świadczy o zaangażowaniu w bezpieczeństwo na stadionach nie tylko Policji, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Piłki Nożnej ale także innych innych instytucji, którym bliskie jest bezpieczeństwo oraz zdrowe współzawodnictwo piłkarskie.

KGP / ig

Powrót na górę strony