Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 18.10.2015

Czasy niewolnictwa czy transport niewolników do przymusowej pracy powinno być postrzegane, jako zjawisko z przeszłości i nie dotyczyć współczesnej cywilizacji. Rzeczywistość jest jednak inna. Proceder nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze. Procesy globalizacyjne, otwarcie granic, nasilenie się różnic społecznych w obrębie danego państwa bądź regionu sprawiają, że handel ludźmi w obecnych warunkach rynkowych staje się na nowo zajęciem wyjątkowo lukratywnym. 18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Według danych ONZ, co roku około 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci. W 30% sprawczyniami tej zbrodni są kobiety. Przestępstwo to jest bezsprzecznie wykorzystywaniem człowieka, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności osoby ludzkiej i stanowi współczesną formę niewolnictwa. Wyzysk człowieka przez człowieka związany jest ze stosowaniem przemocy fizycznej w postaci gróźb, zastraszenia, bicia, zgwałceń poprzez działanie w formie przymusu, uprowadzenia, oszustwa czy nadużycia władzy. Sprawcy żerują na psychicznym i fizycznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu. Współczesne niewolnictwo przybiera formy pracy przymusowej, wykorzystania w przemyśle erotycznym, zmuszania do prostytucji, niewolnictwa, żebractwa, popełniania przestępstw, zawierania przymusowych małżeństw i handlu organami.

Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które jest wyjątkowo dynamiczne, podlegające znacznym wahaniom, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej 18 października. W 2015 r. będą to już IX obchody tego dnia.

Zgodnie z treścią punktu 1.2 części 1 – przyjętego w dniu 20 maja 2013 r. przez Radę Ministrów – Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013 – 2015, organizacja ww. obchodów w Policji powierzona została szkołom Policji. W bieżącym roku
w szkołach Policji planuje się:

  • Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Instytutem  Prawa i Administracji Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podejmą w tym zakresie działania:

- w dniu 23 października 2015 r. zaplanowano seminarium naukowe pn. „IX Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi”, w ramach którego prelekcje wygłoszą przedstawiciele Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Fundacji La Strada Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

- bezpośrednio po zamknięciu seminarium planowany jest pokaz spotów oraz projekcja filmu poświęconego przedmiotowej problematyce;

- Studenckie Koło Naukowe Badań nad Przestępczością Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przygotuje materiały informacyjne na temat problematyki związanej ze zjawiskiem handlu ludźmi;

- w dniach 23 – 30 października 2015 r. na terenie biblioteki WSPol, zorganizowana zostanie wystawa dotycząca problematyki walki z handlem ludźmi i łamaniem praw człowieka;

  • w CSP w Legionowie w dniu 19 października 2015 r. planowane jest przeprowadzenie wykładu pt. „Handel Ludźmi” przez przedstawiciela Fundacji Itaka pogłębionego analizą przypadku i dyskusją oraz zorganizowanie stoiska z materiałami informacyjnymi i edukacyjnymi dotyczącymi handlu ludźmi oraz przygotowanie informacji w formie plakatów na temat przedmiotowego zjawiska i jego zapobiegania;
  • w Szkole Policji w Pile w dniu 5 października 2015 r. wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej zajmujący się w szkole przedmiotową problematyką, przeprowadzili wykład dla słuchaczy szkoły, dotyczący współczesnych form niewolnictwa. Drugą edycję tego wykładu zaplanowano w listopadzie br.
  • w Szkole Policji w Słupsku w dniu 15 października zaplanowano spotkanie ze słuchaczami i kadrą dydaktyczną szkoły, którego tematem będzie problematyka handlu ludźmi;
  • w Szkole Policji w Katowicach planowane jest spotkanie szkoleniowe w dniu 19 października 2015 r. z pracownikiem Stowarzyszenia Po MOC w Katowicach, zajmującego się pomocą ofiarom handlu ludźmi zorganizowane dla kadry dydaktycznej oraz słuchaczy szkoły oraz przygotowanie informacji nt. zjawiska handlu ludźmi na tablicy ogólnodostępnej w budynku dydaktycznym Szkoły Policji w Katowicach.

Wszystkie szkoły na swoich stronach internetowych zamieszczą informacje o obchodach ww. dnia.

W Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP od roku funkcjonuje skrzynka e-mailowa handelludzmibsk@policja.gov.pl, na którą każdy może przesłać informację o zaobserwowanych symptomach tego procederu oraz telefon zaufania o nr. 664 974 934 służący do przekazywania informacji o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego. Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BSK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych, podjęcie czynności przez właściwe podmioty zapobiegło tragediom życiowym wielu osób.

O problemie, jakim jest handel ludźmi, należy pamiętać każdego dnia, nie tylko 18 października. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.

Gdzie szukać pomocy?

Wybrane podmioty zaangażowane we wspieranie zapobiegania oraz zwalczania handlu ludźmi:

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: strada@pol.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. (+48 22) 616 16 69
www.fdn.pl
e-mail: dziecicudzoziemskie@fdn.pl, ofiaryhandlu@fdn.pl

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi
skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
24h linia wsparcia: 0 801 24 70 70
tel. (+48 22) 654 70 70
fax (+48 22) 654 79 73
www.zaginieni.pl
e-mail: itaka@itaka.org.pl

Ogólnopolska sieć organizacji pozarządowych przeciwko handlowi ludźmi
skr. poczt. nr 5, 00-956 Warszawa
tel. +48 22 622 19 85
fax +48 22 622 19 85
e-mail: siec2014@strada.org.pl

Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej
ul. Zygmunta Krasińskiego 21
40-019 Katowice  
tel. +48 32 255-38-69
fax: +48 32 739 00 2,
e-mail: biuro@Po-MOC.pl
www.Po-MOC.pl

Przydatne linki:
http://msz.gov.pl
http://msw.gov.pl
http://ms.gov.pl
http://nfz.gov.pl

KGP / ig

Powrót na górę strony