Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mapy bezpieczeństwa – koordynacja działań

Data publikacji 05.02.2016

W dniu wczorajszym w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie zespołu koordynującego działania związane z opracowaniem i wdrożeniem narzędzia informatycznego pod nazwą „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Spotkaniu przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji – insp. Jan Lach.

Warunkiem niezbędnym do efektywnego wypełniania misji Policji jaką jest jej służebna rola wobec społeczeństwa jest poznanie rzeczywistych oczekiwań społecznych. Jednym z narzędzi służących poprawie komunikacji między Policją a społeczeństwem będzie rozwiązanie informatyczne pn. „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Będzie to rozwiązanie systemowe o zasięgu ogólnokrajowym stąd też, w celu przygotowania optymalnych z punktu widzenia obywatela rozwiązań, Komendant Główny Policji – insp. Zbigniew Maj, powołał Zespół koordynujący działania związane z opracowaniem i wdrożeniem narzędzia informatycznego pod nazwą „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”.

O wadze zagadnienia świadczy fakt, iż Przewodniczącym Zespołu jest Zastępca Komendanta Głównego Policji – insp. Jan Lach, zaś jego członkami wszyscy Zastępcy Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji oraz Dyrektorzy wiodących Biur KGP. Zespół ma charakter ściśle roboczy. Pierwszym etapem prac jest poznanie oczekiwań społecznych w zakresie ostatecznego kształtu narzędzia informatycznego czemu służyć mają debaty i konsultacje społeczne, zmierzające do zdefiniowania m.in.:

 • źródeł i zakresu informacji oczekiwanych do prezentowania w zakresie lokalnego bezpieczeństwa;
 • oczekiwanych kanałów przekazywania informacji o zagrożeniach;
 • form obrazowania map zagrożeń bezpieczeństwa.

Podkreślenia wymaga, iż Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem, stąd też zaplanowano ponad 3000 tego rodzaju spotkań, na wszystkich poziomach struktur państwowych i samorządowych, aż do poziomu rad osiedli.

W dniu wczorajszym omówiono dotychczasowe efekty w zakresie organizacji debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu. P.o. Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP – mł. insp. Dariusz Minkiewicz poinformował, iż w skali kraju dotychczas zorganizowano 28 debat na poziomie wojewódzkim oraz 634 debaty na poziomie powiatowym i lokalnym. Intensywny proces konsultacji społecznych przewidziany jest na cały miesiąc luty.

Zastępcy komendantów wojewódzkich przedstawili dotychczasowe doświadczenia i wnioski zgłaszane podczas debat. Wartym podkreślenia jest, iż w prowadzony proces konsultacji społecznych na terenie kraju aktywnie włączyło się blisko 100 różnego rodzaju podmiotów i organizacji pozapolicyjnych działających na rzecz bezpieczeństwa takich jak: Straż Pożarna, Straż Graniczna, ŻW, ABW, sądy, Prokuratura, SOK, ITD, wojewodowie, marszałkowie województw (bądź ich przedstawiciele lub pełnomocnicy), samorząd lokalny, Kuratorium Oświaty, fundacja Contra Crimen, stowarzyszenia (Monar, Stowarzyszenie na rzecz poszkodowanych w wypadkach drogowych, Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Serwisów Kluczowych, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Inicjatyw Senioralnych, SOS dla Rodziny, „Serce”, przedstawiciele wyższych uczelni, Inspektorzy Sanitarni, Inspektorzy Pracy, Pogotowie Ratunkowe, Izba Celna, Inspekcja Handlowa, Straż Łowiecka, Straż Rybacka, Straż Leśna, Lasy Państwowe, duchowieństwo, OHP, ośrodki pomocy społecznej, straż miejska/gminna, WORD, PKP Cargo S.A., PKP Energetyka, Zakład Linii Kolejowych PKP S.A., przewoźnicy kolejowi – Przewozy Regionalne, Intercity, media regionalne, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, nadleśnictwa, areszty śledcze, firmy ochrony osób i mienia, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Tak duże zainteresowanie instytucji problematyką bezpieczeństwa na pewno cieszy, albowiem są to potencjalni partnerzy w planowanych działaniach służących podnoszeniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Niemniej jednak Policja w dalszym ciągu będzie intensyfikować działania zmierzające do aktywizacji społeczności lokalnych w wyrażaniu swoich oczekiwań. Naturalnym partnerem w tym zakresie muszą być media lokalne oraz elektroniczne kanały komunikacji.

BPiRD KGP / ig

 • Mapy bezpieczeństwa – koordynacja działań #1
 • Mapy bezpieczeństwa – koordynacja działań #2
 • Mapy bezpieczeństwa – koordynacja działań #3
 • Mapy bezpieczeństwa – koordynacja działań #4
 • Mapy bezpieczeństwa – koordynacja działań #5
 • Mapy bezpieczeństwa – koordynacja działań #6
 • Mapy bezpieczeństwa – koordynacja działań #7
 • Mapy bezpieczeństwa – koordynacja działań #8
 • Mapy bezpieczeństwa – koordynacja działań #9
Powrót na górę strony