Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzielnicowy bliżej nas” – obszar szkoleniowy

Data publikacji 06.07.2016

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyła się wczoraj pierwsza edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych realizowanego w oparciu o nowe ramy programowe. W uroczystości zakończenia kursu udział wzięli Dyrektor Biura Prewencji KGP mł. insp. Dariusz Minkiewicz oraz Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WSPol nadkom. dr Jarosław Truchan.

Dzielnicowi stanowią istotne ogniwo, nie tylko służby prewencyjnej, ale Policji jako takiej w zakresie komunikacji ze społeczeństwem. Charakter wypełnianej misji przez dzielnicowego wskazuje na potrzebę utrzymywania bliskiego kontaktu ze społecznością, w szczególności w obsługiwanym rejonie służbowym, jak również z instytucjami zajmującymi się bezpośrednio i pośrednio bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

Z punktu widzenia efektywnego działania Policji kluczowym jest znaczny poziom zaufania jakim jest ona darzona przez społeczeństwo. Zaufanie to jest ogromnym kapitałem, ale przede wszystkim wyzwaniem skutkującym potrzebą dalszego poszukiwania efektywnych metod i narzędzi działania. Policja służy społeczeństwu, a skoro służy, to musi wiedzieć, jakie są oczekiwania społeczne, i jakie formy działania są oczekiwane przez społeczeństwo.

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” dokonywana jest systemowa zmiana w zakresie funkcjonowania dzielnicowych. Istotnym elementem tych zmian jest obszar szkoleniowy, w tym realizowany w ramach szkolenia specjalistycznego dla dzielnicowych.

6 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych w oparciu o program określony decyzją nr 131 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2016 r. W kursie udział wzięło 20 dzielnicowych, 16 mężczyzn i 4 kobiety, z KWP w Białymstoku, Łodzi, Olsztynie oraz Radomiu.

Należy podkreślić, że kurs specjalistyczny dla dzielnicowych kończy się egzaminem. Warunkiem  przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z każdego bloku tematycznego.

Główne zmiany w nowym programie nauczania na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych polegają na:

  • ograniczeniu do minimum liczby godzin związanych z procedurą karną i wykroczeniową;
  • położenie szczególnego nacisku na kształtowanie umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i interpersonalnej - w trakcie kursu omawiane były i ćwiczone ze słuchaczami elementy budujące kontakt, do których należy zaliczyć:

- kreowanie wizerunku dzielnicowego (zakres otwartości na innych, określenie  granic własnych kompetencji zawodowych i dostępności czasowej, miejscowej),

- wzbudzanie zaufania w kontakcie, radzenie sobie z oporem,

- określenie wpływu związku między uczuciami, myślami a działaniami, wpływu nastawień i stereotypów w myśleniu na kontakty interpersonalne, wpływu emocji i pierwszego wrażenia na zachowanie w kontakcie osobistym,

- przygotowanie wystąpienia publicznego;

  • uzupełnieniu programu o zagadnienia z zakresu szeroko pojętych interwencji policyjnych dotyczące technik i taktyki interwencji, rozwiązywania sporów, wyszkolenia strzeleckiego oraz pierwszej pomocy;
  • zwiększeniu liczby godzin z zakresu organizacji służby, metod i form pełnienia służby przez dzielnicowego oraz profilaktyki społecznej.

Zmiana programu nie miała wyłącznie charakteru ilościowego, ale również w znacznej mierze zmianę jakościową - uzupełnieniu uległy poszczególne tematy np. wprowadzono zagadnienie współpracy z przedstawicielami lokalnej społeczności, problematykę alkoholizmu etc.

Dokonując tak głębokich zmian w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” w formule funkcjonowania dzielnicowych bardzo istotnym było poznanie bezpośrednich opinii słuchaczy tego kursu. Stąd robocza wizyta Dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Dariusza Minkiewicza wraz z przedstawicielami Wydziału Prewencji, który bezpośrednio nadzoruje służbę dzielnicowych, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Słuchacze bardzo pozytywnie ocenili zakres nowego programu kursu specjalistycznego stwierdzając, że przekazane treści będą bardzo pomocne w realizacji obowiązków służbowych, zwłaszcza w nowej formule wynikającej
z wejścia w życie zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych (Dz. Urz. KGP poz. 26).

O zainteresowaniu i zaangażowaniu w realizację treści programowych, zarówno słuchaczy jak i kadry dydaktycznej, którą reprezentował Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Społecznego podinsp. dr Piotr Łuka oraz podinsp. Piotr Mikosza, świadczyć mogą wyniki osiągnięte podczas egzaminu końcowego – zdecydowana większość słuchaczy zdała go z wynikiem bardzo dobrym.

Absolwenci kursu to dzielnicowi już posiadający dość długi staż na stanowiskach dzielnicowych. Ocenili, że wdrażane w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” zmiany zdecydowanie pozytywne wpłyną na poziom realizacji zadań przez dzielnicowych. Podczas dyskusji absolwenci wykazali się nie tylko doświadczeniem zawodowym ale również otwartością sposobu myślenia. Wskazali, że zmiany wynikające z programu muszą być wdrażane konsekwentnie i kompleksowo. Dyrektor Biura Prewencji KGP mł. insp. Dariusz Minkiewicz rozwiał zgłoszone wątpliwości przedstawiając założenia projektowanych dalszych rozwiązań organizacyjno-prawnych mających na celu wdrożenie nowej formuły funkcjonowania dzielnicowych. Wskazał również na istotną rolę dzielnicowych w wykorzystaniu narzędzia komunikacji społecznej jakim jest Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa.

Podkreślenia wymaga fakt, że w 2016 r. przeprowadzonych zostanie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Szkole Policji w Słupsku oraz w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie łącznie 17 edycji tego rodzaju kursu specjalistycznego.

Obszar szkoleniowy jest niezwykle istotny, albowiem wydaje się kluczowym w zakresie efektywności wdrażania programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

(Biuro Prewencji KGP/ mw)

 

Powrót na górę strony