Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w pilskiej Szkole Policji

Data publikacji 20.07.2016

Komendanci, kierownicy komórek organizacyjnych szkoły wraz z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji przy Szkole Policji w Pile złożyli dzisiaj kwiaty i oddali hołd pod tablicą upamiętniającą 75. rocznicę powołania Policji oraz pamięci policjantów poległych na służbie w latach 1919 – 1994, rozpoczynając obchody Święta Policji w Szkole Policji w Pile.

Główna część obchodów Święta Policji miała miejsce w samo południe w auli Szkoły Policji. Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem złożonym Pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Andrzejowi Szymczykowi przez mł. insp. Artura Godlewskiego. Następnie, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, nastąpiło wprowadzeniu sztandaru i odegranie hymnu państwowego. Jako pierwszy głos zabrał Komendant Szkoły insp. Roman Sobczak, który podziękował policjantom i pracownikom Policji za ciężką pracę, złożył życzenia osobistej satysfakcji oraz wytrwałości. Podziękował wszystkim przyjaciołom Policji, którzy wspierają szkołę w realizacji własnych zadań, a w szczególności samorządowcom za wspieranie i dostrzeganie jej roli i znaczenia dla społeczności lokalnej. Pan Komendant również podziękował Komendantowi Głównemu i jego zastępcom za wspieranie szkoły w przedsięwzięciach i mimo różnych potrzeb szkoleniowych utrzymanie jej kryminalnego charakteru. 

W uroczystości uczestniczyli również m.in.: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Leszek Ptach, byli komendanci Szkoły Policji w Pile: insp. w st. spocz. Włodzimierz Michalski, insp. w st. spocz. Jerzy Powiecki, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. w st. spocz. Piotr Gaca, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Piły Krzysztof Szewc, Prokurator Rejonowy w Pile Magdalena Roman,  Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Piotr Skrzypkowiak, Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Piotr Ryżek, Komendant Powiatowy Policji w Złotowie mł. insp. Beata Różniak – Krzeszewska, Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim cz.p.o. ppłk dr Robert Pawlicki, kierownik Zakładu Operacyjno-Rozpoznawczego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie płk Krzysztof Muzyczuk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile bryg. Rafał Mrowiński, Prorektor ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Pile prof. zw. dr hab. inż. Henryk Tylicki, asp. szt. Wioletta Tymczyszyn przedstawicielka NSZZ Policjantów przy Szkole Policji w Pile, Przewodniczący NSZZ Pracowników Policji przy Szkole Policji w Pile pan Jacek Jahns, podinsp. w st. spocz. Tadeusz Dębski przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Szkole Policji w Pile, Kapelan Szkoły Policji w Pile ks. dr Władysław Nowicki, Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ks. kpt. Tomasz Wola.

W dalszej części uroczystości przyznano odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe – oficerskie i aspiranckie dla policjantów i pracowników Policji.

Decyzją nr 5/P/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. o nadaniu odznak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie art. 12 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 roku w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu nadania ich policjantom w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego nadał:

 • srebrną odznakę „Zasłużony Policjant”: podinsp. Jackowi Słońskiemu – wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej, podinsp. Andrzejowi Harendzie – st. wykładowcy Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych, nadkom. Leszkowi Bielińskiemu – wykładowcy  Zakładu Służby Kryminalnej.
 • brązową odznakę „Zasłużony Policjant": nadkom. Pawłowi Holeksie - wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej, kom. Marcinowi Chojnackiemu – ekspertowi Wydziału Zaopatrzenia.

Rozkazem Personalnym nr 2990 i 2993 z dnia 12 lipca oraz 3033 z dnia 18 lipca 2016 r. Komendanta Główny Policji, na podstawie art. 48 ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 i art. 87 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  – z dniem 24 lipca – mianował:

 • przedterminowo na stopień inspektora Policji: mł. insp. Romana Sobczaka.
 • na stopień podinspektora Policji: nadkom. Anetę Wróblewską – wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej.
 • przedterminowo na stopień komisarza Policji: podkom. Katarzynę Budzyńską - mł. wykładowcę Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych.

Rozkazem Personalnym nr 68/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.  Komendant Szkoły Policji w Pile, na podstawie art. 48 ust. 2 oraz art.  52 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w związku z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne -  z dniem 24 lipca 2016 r. mianował:

 • na stopień aspiranta sztabowego Policji: st. asp. Krzysztofa Plombona – mł. wykładowcę Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych, st. asp. Arkadiusza Dębskiego – mł. wykładowcę Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych, st. asp. Artura Lepalczyka mł. wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej, st. asp. Małgorzatę Hauchszulz – mł. wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej, st. asp. Leszka Łatko –asystenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych, st. asp. Pawła Dobosza – asystenta Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia.
 • na stopień starszego aspiranta Policji: asp. Karolinę Hołowiecką - mł. wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej, asp. Pawła Małeckiego – asystenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych, asp. Dawida Wudarczyka - mł. wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej.
 • na stopień aspiranta Policji: mł. asp. Macieja Galara - mł. wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej.
 • na stopień młodszego aspiranta Policji: sierż. szt. Wiolettę Sobańską - asystenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych.
 • na stopień sierżanta sztabowego: st. sierż. Magdalenę Borowiak – instruktora Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia.

Decyzją nr 99 z dnia 15 lipca 2016 r. o przyznaniu nagród, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżnił nagrodą pieniężną podinsp. Andrzeja Harendę – starszego wykładowcę Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych.

Odznaczenia, akty mianowania i listy gratulacyjne wszystkim wyróżnionym wręczyli Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk oraz Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Roman Sobczak. Po wręczeniu odznaczeń i awansów głos zabrali: I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Pierwszy Zastępca Prezydent Miasta Piły Krzysztof Szewc oraz Kapelan szkoły. Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru i meldunkiem złożonym insp. Andrzejowi Szymczykowi.

(SP w Pile / mm)

 • policjanci składają kwiaty
 • policjanci oddają honory pod tablicą pamiątkową
 • Uroczystość w szkole, prelegent i poczet sztandarowy
 • zaproszeni goście podczas uroczystości
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk odznacza policjantów
 • Policjanci mianowani na wyższe stopnie
Powrót na górę strony