Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Jesteście Naszą Policją” - Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego

Data publikacji 21.07.2016

Dziś w Kielcach miały miejsce wojewódzkie obchody Święta Policji. Wszyscy uczestnicy podkreślali, że jest to ważny dzień dla wszystkich funkcjonariuszy oraz przede wszystkim możliwość podziękowania stróżom prawa za codzienną wymagającą służbę. Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Helena Michalak, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Zastępca Prezydenta Kielc Andrzej Sygut, Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk, mieszkańcy naszego regionu oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego, służb mundurowych, a także duchowieństwa.

Obchody rozpoczęto o godzinie 11.00 Mszą Świętą w kieleckiej Bazylice Katedralnej sprawowaną w intencji policjantów. Przewodniczył jej Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk. Kolejno wszyscy przeszli na Plac Zamkowy, gdzie odbyła się druga część obchodów.

Awanse, medale i nagrody

Uroczystość była przede wszystkim okazją do uhonorowania codziennych starań funkcjonariuszy i służby na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Stąd też, w jej trakcie policjanci otrzymali m.in. nominacje na wyższe stopnie, a także medale „Za Długoletnią Służbę”. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak rozpoczynając tę część uroczystości, przede wszystkim dziękował policjantom za codzienny trud i służbę, która społecznie jest coraz wyżej oceniana.

W całym garnizonie świętokrzyskim akty mianowania na kolejne stopnie z okazji Święta Policji otrzymało 908 policjantów. Na Placu Zamkowym w niezwykle uroczystej atmosferze z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach akty mianowania otrzymało 16 z nich.

Natomiast Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w tym roku za wzorowe i sumienne wykonywanie swoich obowiązków wyróżnił łącznie 34 policjantów oraz pracowników Policji województwa świętokrzyskiego medalami „Za Długoletnią Służbę”. 16 osób odebrało je podczas dzisiejszej uroczystości.

Warto dodać, że w całym garnizonie w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odznaką „Zasłużony Policjant” uhonorowano 29 funkcjonariuszy, w tym 3 z nich odebrało je dziś na Placu Zamkowym.

Odznaczenia i awanse nie były jedyną formą podziękowania za wykonywaną pracę i służbę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, a także przedstawiciele władzy samorządowej, Prezydent Miasta Kielce oraz Starosta Kielecki wyróżnili nagrodami 20 policjantów i pracowników świętokrzyskiej Policji, które zostały wręczone podczas obchodów.

Medale „Za Zasługi dla Policji”

Święto Policji to również okazja do podziękowania osobom, które przyczyniają się do wypełniania ustawowych zadań Policji. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wystąpiło z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uhonorowanie osób, które podejmowały szereg działań przyczyniających się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Medalami „Za Zasługi dla Policji” wyróżniono: Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Adama Czajkę, Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach ppłk. Krzysztofa Czekaja,  Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  w Kielcach płk. Wiesława Święchowicza,  Grzegorza Figarskiego z Targów Kielce,  Roberta Mazurskiego z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju ppłk. Jarosława Molisaka oraz Kapelana Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie Księdza Jana Staworzyńskiego.

Gratulacje, życzenia i podziękowania

„Święto Policji to szczególna uroczystość”, powiedziała do zebranych na placu Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Helena Michalak. Dziękując za gotowość niesienia pomocy, podkreśliła w swojej wypowiedzi, że żaden dzień służby nie jest taki sam.

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zaznaczyła natomiast, że policjanci każdego dnia narażają swoje życie, a ciągła gotowość do współpracy, ofiarność i wspaniała służba zasługuje na wyróżnienie. Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak mówił jak wysokie jest zaufanie społeczeństwa do naszej formacji. Stwierdził, że poczucie bezpieczeństwa jest tak wyraźne wśród mieszkańców, że nie trzeba ujmować tego w żadne statystyki. Natomiast Starosta Kielecki Michał Godowski odnosząc się do hasła świętokrzyskich funkcjonariuszy, powiedział: „Jesteście Naszą Policją, a wasza praca sprawia, że tutaj żyje się bezpiecznie”.

W dzisiejszej uroczystości udział wziął także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr. Rafał Kochańczyk, Komendant Szkoły Policji w Pile mł. insp. Roman Sobczak, a także Dyrektorzy Biur Komendy Głównej Policji.

Defilada i koncert orkiestry

Na zakończenie sporym zainteresowaniem wśród osób zgromadzonych na placu cieszyła się defilada kompanii honorowej ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, pododdziałów policjantów, którzy otrzymali nominacje na wyższe stopnie oraz odznaczonych medalami i wyróżnionych nagrodami, a także pocztów sztandarowych jednostek terenowych Policji garnizonu świętokrzyskiego i Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Starannie dobraną oprawą muzyczną orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nie tylko znacznie wzbogaciła i podniosła rangę całej uroczystości, ale także wspaniałymi aranżacjami wykonywanych utworów, wzbudziła duże zainteresowanie wśród wszystkich uczestników.

(KWP w Kielcach / mw)

  • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
  • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
  • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
  • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
  • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
  • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
  • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
  • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
  • Święto Policji garnizonu świętokrzyskiego
Powrót na górę strony