Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w WSPol

3 sierpnia 2016 r. na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie swoje święto, w którym uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, obchodzili policjanci i pracownicy szczycieńskiej Uczelni oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. O podniosłą oprawę wydarzenia zadbała Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

3 sierpnia 2016 r. na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyły się obchody Święta Policji. Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia przez dowódcę uroczystości meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu, który następnie dokonał przeglądu pododdziałów.

Najważniejszy punkt wydarzenia – wręczenie odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne –  poprzedziło przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka, który w imieniu własnym i Komendanta-Rektora WSPol insp. dr. hab. Piotra Bogdalskiego przywitał wszystkich obecnych na tej uroczystości.  

Po przywitaniu gości nastąpił długo oczekiwany moment. Z rąk Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka, insp. dr. hab. Piotra Bogdalskiego i insp. Tomasza Klimka policjanci oraz pracownicy Policji kolejno odbierali akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia.

Po wręczeniu wszystkich medali oraz awansów przyszedł czas na przemówienia.

Pan Jarosław Zieliński powitał wszystkich obecnych na uroczystości, a następnie skierował słowa do funkcjonariuszy oraz pracowników Policji: - […] W  tym roku Święto Policji obchodzone jest w dosyć szczególnych okolicznościach, bo zaczęliśmy je przed Światowymi Dniami Młodzieży. Potem musieliśmy zająć się pracą, zająć się przede wszystkim tym, co najważniejsze, czyli zapewnieniem bezpieczeństwa licznej rzeszy pielgrzymów z całego świata. Teraz możemy wrócić do świętowania, z radością, że wszystko się udało podczas wizyty Papieża Franciszka w Polsce. Święto Policji przypada 24 lipca. To jest ten dzień, kiedy niepodległa Rzeczypospolita po odzyskaniu niepodległości, po latach niewoli i  zaborów tworzyła zręby niepodległego państwa, kiedy powoływała niezbędne państwu instytucje w tym Policję Państwową. To był rok 1919. Policja ma długą, chlubną tradycję. Jest więc co świętować i jest do czego nawiązywać. Okres międzywojenny, okres wojny i  okupacji, walki o niepodległość, ale także ponad ćwierćwiecze po odzyskaniu suwerenności po okresie niewoli komunistycznej. Policja jest potrzebna zawsze niepodległemu państwu, potrzebna jest społeczeństwu. Źródło tego słowa sięga w starożytnej etymologii do Państwa, do dobrego rządzenia i do słowa obywatel. W naszej koncepcji Policji, którą akceptuje i oczekuje od nas społeczeństwo, jest nawiązywać do tej szczególnej roli jaką Policja spełnia wobec społeczeństwa i państwa. Policja ma zapewniać wszystkim obywatelom bezpieczeństwo[…]”

Sekretarz Stanu w MSWiA w swoim przemówieniu nawiązał również do stale rosnącego poziomu zaufania społeczeństwa wobec Policji, ale także do działań, które mają zbliżyć największą formację mundurową w Polsce do obywateli. Temu ma służyć m.in. odnawianie zlikwidowanych i tworzenie nowych posterunków Policji, a także wdrażanie programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Na zakończenie Sekretarz Stanu złożył policjantom oraz pracownikom Policji gratulacje z okazji awansów, a także podziękował im za codzienną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Polsce.

Po przemówieniu  Pana Ministra głos zabrał Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk: - Kiedy mamy już za sobą dwie wielkie imprezy o charakterze globalnym czyli Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży, to ciężko mówić, że pracowaliśmy w tym okresie dobrze, bo trzeba powiedzieć w ślad za Panią Premier Beatą Szydło i za Panem Ministrem MSWiA Mariuszem Błaszczakiem, że pracowaliście perfekcyjnie. To niezwykłe jak poradziliśmy sobie z tymi dwoma wielkimi imprezami w naszym kraju. Ja za kierowanie działaniami przy zabezpieczeniu Szczytu NATO odebrałem osobiste gratulacje od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Wspólnie z Panem Ministrem Mariuszem Błaszczakiem przyjęliśmy również podziękowania za Światowe Dni Młodzieży bezpośrednio od Ojca Świętego. […]

Komendant Główny Policji dodał, że to sukces przede wszystkim policjantów, którzy pracowali przy zabezpieczeniu tych wydarzeń. Największy podziw budzi jednak w jego w opinii przejaw wielkiej sympatii, a także wyrazy wdzięczności, które kierowali wobec funkcjonariuszy pielgrzymi z całego świata.

Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk podziękował policjantom z KWP w Olsztynie za wsparcie małopolskiej Policji podczas ŚDM, a kierownictwu WSPol za przygotowanie kadry odpowiedzialnej za zabezpieczenie tych wydarzeń. Na zakończenie swojego wystąpienia komendant główny pogratulował wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym, a także złożył funkcjonariuszom życzenia z okazji Święta Policji: - Chciałbym abyście po każdej służbie bezpiecznie wracali do domu. Aby w tym domu czekał na was ktoś, kto będzie się cieszył z waszego powrotu - dodał.

Odznaczenia nadane przez Prezydenta RP

W tym roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych Prezydent RP medalem za długoletnią służbę odznaczył:

 • medalem złotym – 34 policjantów i pracowników Policji (33 – KWP w Olsztynie; 1 –  WSPol)
 • medalem srebrnym – 24 policjantów i pracowników Policji (19 – KWP w Olsztynie; 5 – WSPol)

Odznaczenia nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

 • Brązowy Medal za „Zasługi dla Policji” – 16  funkcjonariuszom (KWP w Olsztynie – 12, WSPol – 4),
 • Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant” – 1 (KWP w Olsztynie),
 • Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” – 15 (KWP w Olszynie – 13, WSPol – 2),
 • Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” – 28 (KWP w Olsztynie – 21, WSPol – 7).

Z okazji Święta Policji awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało 37. funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz 961. Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało:

 • w korpusie oficerów starszych Policji – 6 osób,
 • w korpusie oficerów młodszych Policji – 15,
 • w korpusie aspirantów Policji – 15,
 • w korpusie podoficerów Policji – 1.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało:

 • w korpusie oficerów starszych Policji – 21 osób,
 • w korpusie oficerów młodszych Policji – 31,
 • w korpusie aspirantów Policji – 486,
 • w korpusie podoficerów Policji – 354,
 • w korpusie szeregowych Policji – 69.

Odznaczenia, akty mianowania – czy to wszystko?

Święto Policji w Wyższej Szkole Policji to nie tylko wręczanie odznaczeń i awansów. To również dzień, w którym w szczególny sposób wspominamy tych, których z nami nie ma, którzy poświęcili swoje życie ratując drugiego człowieka, którzy zginęli walcząc za ojczyznę. Ofiarność i bohaterstwo funkcjonariuszy tradycyjnie uczczono złożeniem kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej. Dokonali tego: Pan Jarosław Zieliński, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, insp. dr. hab. Piotr Bogdalski, insp. Tomasz Klimek, Pan Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Pan Leonard Krasulski – Poseł na Sejm RP.

W obchodach Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie udział wzięli m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb podległych MSWiA oraz MON, a także Duchowieństwa.

...

Zrealizuj swoje ambicje i rozwijaj zainteresowania – wstąp do Policji

"Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia" - to słowa roty ślubowania, jakie na początku swojej służby wypowiada każda osoba wstępująca w szeregi Policji.

W tej służbie zakres zadań jest bardzo szeroki, a jej różnorodność umożliwia realizację różnych zainteresowań i ambicji, szczególnie w tak urozmaiconym regionie jakim są Warmia i Mazury.

Policyjni wodniacy, przewodnicy psów, motocykliści z wydziałów ruchu drogowego, antyterroryści, specjaliści z zakresu kryminalistyki, dociekliwi kryminalni i gotowi na wszystko policjanci z prewencji - oni wszyscy w codziennej służbie dbają o porządek i bezpieczeństwo w swoim regionie. Dla wielu z nich obowiązki służbowe i zadania jakie są przed nimi stawiane, są także okazją do rozwijania swoich zainteresowań, łączenia hobby z pracą, a także zdobywania zupełnie nowych doświadczeń.

Praca w Policji – szczególnie dla młodych ludzi - może być bardzo dobrym kierunkiem w wyborze przyszłej drogi życiowej.

Dlatego wszystkich, którzy są zainteresowani wstąpieniem do policji, a także tych, którzy dopiero się nad tym zastanawiają, zapraszamy do Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, która mieści się przy Al. Piłsudskiego 5 w Olsztynie.

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

(WSPol w Szczytnie / KWP Olsztyn / dm)

 • Zdj. WSPol

 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • święto policji w WSPol w Szczytnie
 • Zdj. KWP Olsztyn

 • minister Jarosław Zieliński i Komendant Główny Policji
 • Zgromadzeni na uroczystości funkcjonariusze i poczty sztandarowe
 • Złożenie meldunku ministrowi
 • przywitanie ze sztandarem
 • przegląd pododdziałów przez ministra
 • Wciąganie flagi państwowej na maszt
 • oficerowie salutują
 • wystąpienie ministra
 • wręczenie medali

Film Film promocyjny warmińsko-mazurskiej policji przygotowany przez Zespół Prasowy KWP w Olsztynie

Opis filmu: Film promocyjny warmińsko-mazurskiej policji przygotowany przez Zespół Prasowy KWP w Olsztynie

Pobierz plik Film promocyjny warmińsko-mazurskiej policji przygotowany przez Zespół Prasowy KWP w Olsztynie (format mp4 - rozmiar 13.68 MB)

Powrót na górę strony