Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przestępstwa z motywów nienawistnych

Data publikacji 04.01.2017

Odnosząc się do doniesień medialnych powołujących się na informacje przekazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich o rzekomym „wzroście czynów popełnionych wobec muzułmanów i osób pochodzenia arabskiego”, potwierdzone następnie przez samego rzecznika, należy zauważyć, że wyciąganie z kontekstu jednej grupy narodowościowej czy też religijnej jest obarczone błędem i nie przedstawia rzeczywistej skali problemu.

Sumowanie danych statystycznych dotyczących przestępstw skierowanych wobec osób pochodzących z krajów arabskich i muzułmanów przedstawia nieprawdziwy obraz problemu. Nie wszyscy bowiem wyznawcy islamu są pochodzenia arabskiego i nie wszystkie osoby pochodzenia arabskiego są wyznawcami islamu.

Panujące w Europie nastroje związane z sytuacją migracyjną mogą determinować wzrost liczby ataków na osoby pochodzenia arabskiego i muzułmanów. Należy zwrócić uwagę, że w tym samym czasie o niemal dokładnie tą samą liczbę spadła ilość ataków na inne grupy narodowościowe i wyznaniowe. Zadaniem Policji jest dbanie o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszego kraju bez względu na ich przynależność narodową, etniczną, wyznaniową lub z powodu innej cechy.

W 2016 roku wszczęto 717 141 postępowań przygotowawczych (śledztw i dochodzeń). Z motywów nienawistnych popełniono 765 przestępstw, co stanowi zaledwie 0,1 % ogółu przestępstw. Dla porównania, przeciwko funkcjonariuszom publicznym popełniono 18 822 przestępstwa, co stanowi 2,4 % ich ogółu. Wynika z tego, że funkcjonariusze w Polsce są 24 razy częściej atakowani niż osoby pokrzywdzone przestępstwami motywowanymi nienawiścią. Przytoczenie powyższego zestawienia przestępstw na tle uprzedzeń społecznych ze statystykami dotyczącymi ataków na funkcjonariuszy, ma na celu wyłącznie wskazanie, że nienawiść społeczna cechuje się wspólnym mianownikiem. Cecha ta jednak staje się okazją do wyrażenia swojej nienawiści do osób pełniących funkcje publiczne poprzez znieważenie lub naruszanie nietykalności cielesnej, a zatem zachowań bliskich do opisanych w art. 119, 256 i 257 kk dotyczących  tzw. przestępstw z nienawiści. Zdecydowana większość przestępstw motywowanych nienawiścią nie wiąże się z bezpośrednim kontaktem podejrzanego z ofiarą, a jest to głównie tzw. „mowa nienawiści” (np. hejty internetowe).

Policja zawsze podejmuje czynności określone prawem wobec każdego w ten sam sposób określony m. in. w kodeksie postępowania karnego niezależnie od orientacji, wyznania czy koloru skóry. Znajduje to swoje odzwierciedlenie we wzroście skuteczności w wykrywaniu tego typu przestępstw, która w ubiegłym roku wzrosła o prawie 5,2% i wynosi ok. 45%.

Dostrzegając coraz większą widoczność kulturowego i społecznego zróżnicowania osób zamieszkujących Polskę oraz dynamikę współzależności międzynarodowych i migracji, w tym ruchów uchodźczych i związanych z nimi nastrojów społecznych, Policja angażuje się w projekty dotyczące wielokulturowości, dbając o właściwe przygotowanie policjantów do reagowania w przypadku zaistnienia incydentów o charakterze nienawistnym i przestępstw motywowanych nienawiścią.

Powrót na górę strony