Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji” - szkolenie z nauczycielami

Data publikacji 18.05.2017

Coraz więcej organizacji jest zaangażowanych w tworzenie programów zapobiegających przemocy w szkole. Dla jak największej efektywności potrzebne jest wspólne i zintegrowane działanie różnych środowisk i budowanie sieci wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. Dlatego Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie ponownie włączyła się w organizację projektu „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji”, w którym uczestniczyć będzie 80 nauczycieli z całego województwa.

Aby skutecznie podejmować interwencję i nie dopuszczać do eskalacji przemocy w szkołach potrzebna jest umiejętność szybkiej i zdecydowanej reakcji w oparciu o przepisy prawa i normy społeczne już we wczesnej fazie. Dlatego też niezwykłą rolę w skutecznej interwencji podejmowanej przez pedagogów odgrywa znajomość procedur i możliwości prawnych służących przeciwdziałaniu przemocy. Policja w swoich działaniach profilaktycznych koncentruje się nie tylko na uświadamianiu konsekwencji prawnych czynów karalnych popełnianych przez nieletnich, ale również kładzie nacisk na podnoszenie świadomości praw i ochronie godności ofiary. Działania te są kluczowe w zapobieganiu wtórnej wiktymizacji i kształtowaniu właściwych postaw wobec sprawców i ich ofiar.

Realizując zadania ustawowe policjanci wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów, od 2011 realizują program stworzony z myślą o nauczycielach i wychowawcach, którzy podjęli się trudnego zadania kształcenia i wychowywania młodych ludzi. Proponowane działania edukacyjno – profilaktyczne były odpowiedzią na zapotrzebowanie pracowników oświaty w zakresie radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi w szkołach.

W czwartek (18.05.2017) w godz. 9:00 – 14:00 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbędzie się kolejne szkolenie realizowane w ramach projektu „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji”. Uczestniczyć w nim będzie 80 nauczycieli z całego województwa.

Organizatorzy:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Zadania szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom;
  • Aspekty psychologiczne przemocy rówieśniczej, przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji. Działania zmniejszające ryzyko wystąpienia przemocy i agresji;
  • Zasady i podstawy prawne współdziałania szkół z sądami rodzinnymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich;
  • Cyberprzemoc – rodzaje zagrożeń, sposoby reagowania;
  • Jak edukować młodzież o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi;
  • Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością oraz demoralizacją.

Prowadzący:

Sędzia Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie,

Przedstawiciel z Kuratorium Oświaty w Olsztynie,

Eksperci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie:

- Wydziału Prewencji,

- Wydziału dw. z Cyberprzestępczością

- Zespołu Psychologów,

- Inspektor korpusu służby cywilnej Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

(KWP w Olsztynie / mw)

Powrót na górę strony