Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dotyczące zagrożeń CBRN w ramach projektu MITREL

Data publikacji 05.06.2017

W dniach od 29 maja do 2 czerwca 2017 roku odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy wykonujących zadania minersko-pirotechniczne poruszające problematykę zagrożeń CBRN (chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych), finansowane przez Komisję Europejską w ramach projektu 8464 MITREL.

Projekt dotyczy międzynarodowego programu treningowego w zakresie zapobiegania i likwidowania skutków emisji materiałów CBRN w kontekście zagrożeń terrorystycznych. Dzięki wieloletniej współpracy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji z Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie (Lider projektu Mitrel) polska Policja oraz przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej otrzymali zaproszenie do bezpłatnego udziału w szkoleniu. W przedsięwzięcie była zaangażowana również Policja niemiecka. W gronie obserwatorów znaleźli się m.in. przedstawiciele Prokuratury Krajowej oraz Służby Celno Skarbowej. Całość zajęć prowadzono w oparciu o infrastrukturę szkoleniowo-dydaktyczną Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii oraz Instytutu Chemii Przemysłowej.

Jednym z najtrudniejszych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa materiałów masowego rażenia CBRN są działania na rzecz ograniczania zagrożeń łączonych np. ataku terrorystycznego z użyciem "brudnej bomby", gdzie materiałowi wybuchowemu towarzyszą materiały chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze. Likwidacja takiego zagrożenia wymaga specjalistycznej wiedzy zarówno w zakresie metod zapobiegania i ochrony podczas likwidacji zagrożenia jak i gotowości wielu służb do reagowania w takiej sytuacji kryzysowej.

Rosnące zainteresowanie terrorystów nabywaniem i używaniem toksycznych chemikaliów, materiałów biologicznych i radiologicznych w celu połączenia z improwizowanym urządzeniem wybuchowym potwierdza tylko konieczność posiadania wiedzy i praktycznych umiejętności przez służby by przeciwdziałać takim zagrożeniom.

Celem szkolenia w ramach projektu „MITREL” było zwiększenie umiejętności postępowania wobec zagrożenia terrorystycznego CBRN przez wyspecjalizowane jednostki działające na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, a także współdziałanie ze służbami ratowniczymi i innymi uczestnikami akcji na scenie incydentu terrorystycznego oraz wybrane aspekty współdziałania międzynarodowego.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach tego projektu jest dodatkowym działaniem jakie wpisuje się w usprawnienie krajowego sytemu reagowania na zagrożenia terrorystyczne CBRN i dotyczy następujących priorytetów „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”:

  • Priorytetu nr 10 dot. usprawnienie zasad współdziałania i zarządzania czynnościami na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym w przypadku użycia czynnika CBRN.
  • Priorytetu nr 25 dot. usprawnienia zasad koordynacji i współdziałania w zabezpieczeniu antyterrorystycznym istotnych spotkań i konferencji o charakterze międzynarodowym oraz imprez masowych, w tym w odniesieniu do zagrożeń CBRN.

Źródło: BOA KGP
 

  • policjanci w trakcie szkolenia
  • policjanci w trakcie szkolenia
  • policjanci w trakcie szkolenia
Powrót na górę strony