Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Etos zawodu policjanta – dawniej i dziś

Data publikacji 20.09.2017

W Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach odbyła się uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta – dawniej i dziś. Najważniejszym elementem tego niecodziennego spotkania były wartości i wzory postępowania funkcjonariuszy przedwojennej Policji Państwowej w odniesieniu do dzisiejszych czasów i pełnienia służby wedle roty ślubowania oraz zasad etyki zawodowej policjanta. Dopełnieniem znaczenia etosu policyjnej służby były zainaugurowane warsztaty historyczno-patriotyczne OKM 1940, zainicjowane i prowadzone przez prezesa stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosława Olbrychowskiego. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Komendy Głównej Policji oraz patronatem medialnym Policja 997.

Swoją obecnością zaszczycili: poseł na Sejm RP Piotr Polak, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, dyrektor Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji kom. Krzysztof Musielak, radca Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji podinsp. Klaudiusz Kryczka, dziekan dekanatu pabianickiego ks. kan. Ryszard Stanek, biskup diecezji warszawskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego Jan Cieślar, kapelan łódzkiej Policji podpor. ks. Jacek Syjud, dyrektor Muzeum Miasta Pabianic Ryszard Adamczyk, a także przedstawiciele władz samorządowych gminy, miasta i powiatu pabianickiego. Wśród nich byli: przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego Florian Wlaźlak, członek zarządu powiatu pabianickiego Gabriela Wenne-Błażyńska, rzecznik starostwa oraz radna miasta Pabianic Joanna Kupś, sekretarz miasta Pabianic Paweł Rózga, sekretarz miasta Konstantynowa Łódzkiego Andrzej Błaszczyk, wójt gminy Pabianice Henryk Gajda, w imieniu wójta gminy Ksawerów Ewa Szulbowska, w imieniu wójta gminy Lutomiersk Krzysztof Pacholak, radny powiatu pabianickiego, w imieniu wójta gminy Dobroń Grzegorz Żychowski. Wójta gminy Dłutów reprezentowała Elżbieta Sęk. Wśród wielu znamienitych gości był również inicjator warsztatów patriotyczno - historycznych OKM 1940, prezes stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski wraz z członkami oraz sekretarzem stowarzyszenia Joanną Wnukowską.

Uroczyste spotkanie otworzył Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus. W swoim wystąpieniu wskazywał na wzmocnienie znaczenia etosu policyjnej służby, jak również na podniesienie poziomu wiedzy na temat historii Policji oraz jej roli w kształtowaniu pozytywnego wizerunku formacji. Stąd też pierwsza część uroczystości poświęcona była doskonaleniu etosu zawodowego pabianickich policjantów. Najważniejszym elementem były warsztaty patriotyczno-historyczne wskazujące służbę i martyrologię policjantów II RP. W drugiej części przedstawiona została również ważna kwestia związana ze znaczeniem sztandaru - chorągwi w życiu narodu, w życiu policjanta.

Komendant w swoim wystąpieniu podkreślał, że etos zawodu policjanta – dawniej i dziś,  jest swoistym drogowskazem w ciężkiej, zaszczytnej i odpowiedzialnej służbie. Czternaście przykazań, jakie obowiązywały przedwojennego funkcjonariusza Policji Państwowej, a w szczególności piąte "Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje  i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono” uświadamiają wszystkim, że codzienna  służba wypełniona profesjonalizmem, empatią i niesieniem pomocy bliźniemu jest służbą drugiemu człowiekowi. Funkcjonariusze przez swoje działania stanowią w oczach obywateli obraz państwa. Dlatego powinni być wzorem i przykładem do naśladowania. Niewątpliwie taki wzór stanowili funkcjonariusze przedwojennej Policji Państwowej. – Na tym obrazie, wizerunku policjanta II RP  powinniśmy  budować nasz etos policyjny. To my pabianiccy policjanci powinniśmy mieć świadomość przynależności i wyjątkowości tej zawodowej grupy. Czy pragniemy budować wysokie morale  i wysoki status społeczny? Policyjny mundur powinien być powodem do dumy. Stworzenie takiego etosu służby jest trudne i jako proces może trwać lata. Wymaga to od nas policjantów wiele pracy. To my powinniśmy dbać o zasady moralne, praworządność działań, czynów, zachowań tak w służbie jak i w życiu prywatnym – mówił insp. Cezary Petrus. W ciepłych słowach zwrócił się również do swoich podwładnych. - Pamiętajcie, jesteście ważni. Jako wasz komendant jestem dumny, że wy funkcjonariusze i pracownicy Policji, pomimo wielu przeciwności i wyrzeczeń, kosztem często życia rodzinnego, codziennie  jesteście  gotowi profesjonalnie pracować i nieść pomoc potrzebującym, niezwłocznie reagujecie na ludzką krzywdę, stawiając czoła przestępcom, niejednokrotnie ryzykując swoim życiem  i zdrowiem, gotowi, dochowując roty ślubowania -  złożyć na ołtarzu Ojczyzny tę największą ofiarę.

Współczesna Policja czerpie z tradycji II RP. Obecny zbiór etyki zawodowej policjanta ujęty został w Zarządzeniu nr 805 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2003 roku. Złożony z 24 paragrafów dotyczy czterech obszarów tematycznych: zachowania policjanta w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami prawnymi i moralnymi; wskazanie postaw, jakie ma prezentować wobec osób, z którymi ma kontakt; określenie dyspozycji moralnych odnoszące się do przełożonych oraz wewnętrzne relacje między policjantami.

Swoistym wstępem do wystąpienia poświęconego funkcjonariuszom Policji Państwowej II RP, ofiarom Zbrodni Katyńskiej była przepiękna, nostalgiczna Pieśń z Ostaszkowa. Słowa pieśni nieznanego autora, jeńca obozu w Ostaszkowie "Na wyspie Iłowej, wśród lasów i wód, spędzamy dni szare niewoli, a z nami przebywa tęsknota i ból, ten ciągły towarzysz niedoli”  zainaugurowały program edukacyjno-historyczny OKM 1940 pod patronatem Komendy Głównej Policji oraz patronatem medialnym Policja 997. Inicjatorem tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia i zarazem prelegentem był prezes stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski.  OKM – to Ostaszków, Kalinin, Miednoje - trzy miejsca wiążące się nierozerwalnie z etosem służby funkcjonariuszy PP. - Ponad 8 tys. funkcjonariuszy PP zgładzonych zostało strzałem w tył głowy przez sowieckich oprawców z NKWD. To co 4 policjant II RP jest ofiarą Zbrodni Katyńskiej. Misją rodzin policjantów Policji Państwowej II RP jest przywracanie prawdy oraz kultywowanie tradycji zawartej w sentencji "Bóg, Honor, Ojczyzna” – mówił Jarosław Olbrychowski. Prezes stowarzyszenia swoje wystąpienie poświęcił  funkcjonariuszom Policji Państwowej II Okręgu Łódzkiego jako ofiarom Zbrodni Katyńskiej.  Przedstawił niepublikowane nigdzie zdjęcia przedwojennej Polski, II RP w aspekcie policji państwowej, a także na bazie swoich prac naukowych pokazał twarze czterech sowietów, ludobójców, którzy strzelali w potylicę policjantom Policji Państwowej w Kalininie, Twerze. Wspomniał on w swoim przemówieniu o rodzinach policyjnych, które walczyły o ujawnienie prawdy o swoich bliskich, o represjach wobec nich, a także o ich tragicznych losach. Na zakończenie swojego wystąpienia wręczył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi insp. Andrzejowi Łapińskiemu, dyrektorowi Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji kom. Krzysztofowi Musielakowi oraz Komendantowi Powiatowemu Policji w Pabianicach insp. Cezaremu Petrusowi certyfikaty potwierdzające uzyskanie tytułu ambasadora OKM 1940.

Funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście otrzymali od stowarzyszenia pamiątkowe tabliczki OKM 1940 oraz poświęconą ziemię z  dołów śmierci Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. Twarze znajdujące się na przedniej stronie grafiki to funkcjonariusze Policji Państwowej II RP z II Okręgu Łódzkiego.

Następnie głos zabrał Dyrektor Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji kom. Krzysztof Musielak. W swoim wystąpieniu przybliżył aspekty związane z upowszechnianiem historii i tradycji Policji, budowaniem tożsamości formacji i etosu służby.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński  również w swoim wystąpieniu odniósł się do historii, tradycji, etosu munduru policyjnego. – Jestem niezwykle dumny, że mam przyjemność uczestniczyć w dzisiejszych warsztatach, tym bardziej, że temat warsztatów jest niezwykle bliski memu sercu. Zawód policjanta to dla mnie służba. Pojęcie służby należy zrozumieć, bo jego treść ulega zatarciu i często identyfikowana jest ze zwykłą pracą urzędniczą. Stąd też tak  potrzebna jest nam historia, tradycja, etos naszego munduru  – mówił komendant wojewódzki. 

Warsztatom towarzyszyła  wystawa "Ofiary zbrodni katyńskiej z Pabianic” udostępniona ze zbiorów Muzeum Miasta Pabianic. Część pierwszą innowacyjnych warsztatów adresowanych do funkcjonariuszy i pracowników pabianickiej Policji zamknęła przepiękna, wymowna w słowa pieśń "Modlitwa Obozowa”.

Druga część spotkania poświęcona była znaczeniu i historii sztandaru - chorągwi w życiu narodu. Sztandar łączy się z takimi ideami jak suwerenność, solidarność, honor, wiara, odpowiedzialność. Te uniwersalne wartości, które odgrywają kluczową rolę w życiu narodu i niewątpliwie łączą się z etosem zawodu policjanta przybliżył Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Pabianicach nadkom. Sławomir Kłos. – Sztandar jest szczególnym symbolem  tradycji, wierności narodu, godności i dobrego imienia służby – mówił między innymi zastępca naczelnika.

Następnie policjanci wchodzący w skład pocztu sztandarowego sierż. szt. Paweł Buder oraz sierż. Damian Jakiel przypomnieli historię związaną z ufundowaniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Reprezentowanie jednostki w poczcie sztandarowym na uroczystościach państwowych, policyjnych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych jest dla policjantów ogromnym wyróżnieniem i ma pozytywny wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji.

Stąd też znaczącym elementem warsztatów było uhonorowanie przez komendanta powiatowego policji w Pabianicach insp. Cezarego Petrusa w obecności bezpośrednich przełożonych oraz przedstawicieli władz samorządowych 8 funkcjonariuszy wzorowo wypełniających swoje obowiązki służbowe i wykazujących się postawą stanowiącą wzór do naśladowania dla innych policjantów. To 5 funkcjonariuszy stanowiących skład pocztu sztandarowego: sierż. szt. Paweł Buder, sierż. szt. Rafał Lichnowski, sierż. szt. Przemysław Galuś, sierż. Damian Jakiel oraz mł. asp. Tomasz Lewandowski, jak również 3 policjantów z konstantynowskiego komisariatu. Ci ostatni, kilka dni wcześniej poprzez swoją dociekliwość i zaangażowanie uratowali życie pokłutej nożem kobiecie. Gratulacje i podziękowania odebrali: mł. asp. Gabriela Jabłońska, asp. Magda Szczygielska oraz st. sierż. Łukasz Stępień.

Szef pabianickiej policji złożył również gratulacje i podziękowania sierż. szt. Marcie Fałek za zdobycie wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie literackim na esej "Służba jest dla mnie…” - Ten esej powinien być swoistym drogowskazem dla młodych policjantów – mówił insp. Cezary Petrus. Fragmenty literackiej pracy odczytał st. sierż. Adrian Sowa. Wyróżniony esej pabianickiej policjantki zostanie opublikowany na łamach miesięcznika Policja 997.

Dzisiejsza uroczysta zbiórka wpisuje się w trwający już od dłuższego czasu proces wskazywania etosu, etyki, wartości, wizerunku policjanta. Te innowacyjne warsztaty pod kierunkiem prezesa stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosława Olbrychowskiego bezpośrednio są związane z konferencją, mającą miejsce 21 czerwca br. o Zbrodni Katyńskiej i z pewnością będą kontynuowane dla szerszego grona pabianickich funkcjonariuszy. Jest to również kolejne, wyjątkowe wydarzenie w życiu pabianickiej Polcji z udziałem tylu znamienitych gości i samorządowych partnerów. Dewiza komendanta powiatowego insp. Cezarego Petrusa, że "bezpieczeństwo to nasza wpólna sprawa"  ponownie została zrealizowana w praktyce.

(KWP w Łodzi / kp)

 

 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
 • uroczysta zbiórka poświęcona etosowi zawodu policjanta
Powrót na górę strony